Ultimate magazine theme for WordPress.
แท็กการท่องเว็บ

เศรษฐกิจ

จังหวัดตราด จัดประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจจังหวัดตราด

ว่าที่ร้อยตรี พิเชียน ลิมป์หวังอยู่ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจจังหวัดตราด (กรอ.ตร.) ครั้งที่ 1/2563 โดยมีหน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาชน และภาคเอกชน

หอการค้าจ.ตราดเปิดเวทีให้นักการเมืองตราด สะท้อนปัญหาเศรษฐกิจ จ.ตราด

อ.เมือง จ.ตราด/เวลา 13.30 น.วันที่ 27 สิงหาคม 2562 ที่โรงแรมบ้านปูรีสอร์ท อ.เมือง จ.ตราด นายวุฒิพงษ์ รัตนมนต์ ประธานหอการค้าจ.ตราด เป็นประธานเปิดประชุมกรรมการหอการค้าจ.ตราดวาระพิเศษ โดยเชิญนักการเมืองจ.ตราด 3 คน ประกอบด้วย นายศักดินัย

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More