ตราด สู้ต่อ ดันสร้างสะพานข้ามเกาะช้างและถนนรอบเกาะ หลังครั้งแรกยังไม่สำเร็จ

จังหวัดตราด สู้ต่อ ดันสร้างสะพานข้ามเกาะช้างและถนนรอบเกาะ หลังครั้งแรกยังไม่สำเร็จ และอีกหลายโครงการเพื่อพัฒนาจังหวัดตราด เสนอที่ประชุมครม.สัญจรภาคตะวันออก ปี 2565

นายภิญโญ ประกอบผล ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจจังหวัดตราด (กรอ.ตร.) ครั้งที่ 1/2564 ที่มีหน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาชน และภาคเอกชน เข้าร่วมประชุมที่ผ่านมาว่าจ.ตราดและภาคเอกชนประกอบด้วยหอการค้าจังหวัดตราด,สภาอุตสาหกรรมจ.ตราด สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจ.ตราดและสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจ.ตราดมีความเห็นพ้องกันว่า เพื่อให้การขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และท่องเที่ยวรวมทั้งสังคม ของจังหวัดตราดขับเคลื่อนไปได้อย่างมั่นคง และยั้งยืน จึงได้หารือกับภาคเอกชนดำเนินการผลักดันโครงการต่างๆ เพื่อเสนอให้ครม.สัญจรสนับสนุน

ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด กล่าวว่า ในส่วนของจังหวัดตราด ได้เสนอโครงการพัฒนาด้านต่าง ๆ 6 ด้าน คือ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านอุตสาหกรรม การลงทุน การค้า และการค้าชายแดน ด้านการเกษตร ด้านการท่องเที่ยว ด้านคุณภาพชีวิต และด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีโครงการรวมทั้งสิ้นกว่า 14 โครงการ อาทิ โครงการถนนรอบเกาะช้าง โครงการขยายถนน จาก 7 เมตร เป็น 10 เมตร เพื่อรองรับการขนส่งสินค้าเกษตร และการท่องเที่ยว เชื่อมโยงเส้นทาง สอยดาว – คีรีธาร – บ่อไร่ ด่านชุมพล – ท่ากุ่ม – ท่าเส้น

รวมทั้งการผลักดันสร้างสะพานข้ามเกาะช้าง ที่จะเป็นโครงการสำคัญของกลุ่มภาคตะวันออกด้วย เป็นต้น ซึ่งหน่วยงานที่รับผิดชอบจะได้ดำเนินการจัดทำข้อเสนอ ปรับปรุงข้อมูล ก่อนเสนอไปยังกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 ต่อไป

นายสมเดช โสภณดิเรกรัตน์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงตราด กล่าวว่า การผลักดันก่อสร้างสะพานข้ามเกาะช้างมีแนวความคิดและมีความพยายามผลักดันทั้งภาคเอกชน ภาครัฐรวม และภาคการเมือง แต่การดำเนินการควรจะต้องสำรวจ ว่า จำนวนสถานที่จอดรถยนต์บนเกาะช้างมีเพียงพอกับปริมาณรถยนต์ที่จะเดินทางขึ้นไปหรือไม่

เพราะปัจจุบันจำนวนสถานที่จอดรถยนต์ในโรงแรม และรีสอร์ท มีไม่เพียงพออยู่ หากสร้างอาจจะส่งผลกระทบต่อปัญหารถยนต์ติดขึ้นมาเหมือนกับการขึ้นเกาะช้างและต้องรอเรือเฟอร์รี่เช่นกัน
ที่มา: