สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตราด จัดอบรมการใช้งานระบบการตามสินค้าเกษตรบนระบบคลาวด์


เมื่อเวลา 10.00 น. ที่ห้องอบมรมาปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยชุมชนตราด จ.ตราด นางมาลี วิจิตร โสภาพันธ์ หัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์ การเกษตร และวิทยากรจาก สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ร่วมให้การอบรม ในโครงการอบรมระบบตามสอบสินค้าเกษตรสำหรับผู้ประกอบขนาดกลางและขนาดเล็กบนระบบคลาวด์
โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมการอบรมกว่า 30 คน โดยกลุ่มที่มาอบรม

นาง มาลี วิจิตรโสภาพันธ์ หัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์ การเกษตรได้กล่าว่า การอบรมการใช้งานระบบการสอบสินค้าเกษตรบนระบบคลาวด์ โดยให้เกษตรกรบันทึกข้อมูล ลงในระบบ เพื่อจัดเก็บเอาไว้ในระบบคลาวด์ของรัฐที่ได้จัดเก็บไว้ให้ ข้อมูลที่ได้เก็บไว้แล้ว และได้ทำคิวอาร์โค้ดได้ และเมื่อทำคิวอาร์โค้ดได้

ก็สามารถที่จะนำไปติดบนผลผลิตได้ทำเป็นติดสติ๊กเกอร์ไว้บนสินค้า เวลาที่เราขายผลผลิตสู่ตลาด สู่ผู้บริโภค บริโภคอยากจะทราบว่าสินค้านี้สวนไหน ผู้ใดเป็นคนปลูก จะสามารถทราบข้อมูลได้หมด ก็สามารถที่จะใช้มือถือ สแกนคิวอาร์โค้ด ก็จะทราบว่าผลผลิตนี้มาจากไหน และคิวอาร์โค้ดนี้ก็จะเป็นตัวที่บ่งบอกตัวสินค้า

ทำให้ผู้บริโภคสามารถที่จะตามสินค้านั้น ๆ ได้ และเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค
นางมาลี ได้ กล่าวอีกว่า สำหรับผู้อบรมในครั้งนี้ก็จะมีเกษตรกรจากสวนทุเรียน มังคุด เงาะ เป็นส่วนใหญ่ และกลุ่มเกษตรกรที่ ปลูกเองขายเองด้วยระบบออนไลน์ จะสนับสนุนให้เกษตรกรขายด้วยระบบออนไลน์


และสำหรับผู้ที่สนใจในการอบรมนั้น สำหรับเกษตรท่านใดที่สนใจ นำระบบนี้ไปใช้ สามารถที่จะติดต่อมายังที่สภาเกษตรกร จังหวัดตราด เราจะมีเจ้าหน้าที่เข้าไปแนะนำ ว่าจะต้องทำอย่างไรบ้าง เข้าสู่การใช้ระบบตัวนี้