Ultimate magazine theme for WordPress.

อบจ.ตราด – รายชื่อผู้สมัคร นายก และ สจ.ตราด ทุกคน ทุกเขต

0 7,146

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดตราด ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสมัครนายกและสมาชิก อบจ.ตราด อย่างเป็นทางการแล้ว หลังจากตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครทั้งหมด 61 คน เป็นผู้สมัครนายก 5 คน ผู้สมัครสมาชิกสภา 56 คน เป็นชายทั้งหมด 52 คน และหญิง 4 คน

โดยผู้สมัครสมาชิกสภา ถูกกกต. ตัดสิทธิ์ 2 คน คือ 1.นายวชิระ กระต่ายจันทร์ เขต 9 อำเภอเมืองตราด สาเหตุไม่ได้มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด และ 2.นายสัญญา ภู่มณี เขต 2 อำเภอคลองใหญ่ สาเหตุ ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง สส.

ผู้สมัคร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด
บอร์ชื่อผู้สมัครอายุการศึกษา/อาชีพ
1สามารถ พงษ์วัน55ปริญญาโท
ทนายความ
2วิเชียร ทรัพย์เจริญ73ปริญญาตรี
ธุรกิจส่วนตัว
3ประทีป เลขาพันธ์ 51ปริญญาตรี
นักการเมือง
4สังคม นิลฉวี 55ม.ศ. 5
นักการเมือง
5บรรจง กาญจนานิล 70ปริญญาเอก
ข้าราชการบำนาญ
ผู้สมัคร ส.อบจ.ตราด เขต 1 อำเภอเมืองตราด
เบอร์ชื่อผู้สมัครอายุการศึกษา/อาชีพ
1อานนท์ รัตโนดม 35ประถมศึกษาปีที่ 6 
รับเหมาก่อสร้าง
2จีรวัฒน์ แสงจันทร์37ปริญญาโท
เกษตรกร
3ยงยุทธ หรี่จินดา 55มัธยมศึกษาตอนต้น
รับจ้าง
พื้นที่เขตเลือกตั้งที่ 1 อ.เมืองตราด
ตำบลบางพระ
ถนนราษฎร์อนุสรณ์
ซอยศาลเจ้าพ่อตาเหล
ซอยขุนโภคา
ถนนธนเจริญ
ซอยยายอ่อน
ถนนหลักเมือง เฉพาะฝั่งตะวันออก
จากสี่แยกตัดกับถนนสุขุมวิท
และถนนราษฎร์อนุสรณ์ทั้งหมด
ถนนชัยมงคล
ซอยหลวงอาจ
ซอยริมคลอง
ถนนยุติธรรม
ซอยยุติธรรม
ซอยพิพัฒน์
ถนนเนินตาแมว
ถนนราษฎร์อุทิศ
ถนนราษฎร์นิยม
ถนนสุขาภิบาล
ถนนสันติสุข
ถนนสมานมิตร
ถนนตัดใหม่
ซอยตัดใหม่ 1
ซอยตัดใหม่ 2
ซอยตัดใหม่ 3
ซอยตัดใหม่ 4
ซอยบุตรน้อย
ถนนเจริญวิทยา

ตำบลวังกระแจะ ม.8,12
ตำบลหนองเสม็ด ม.5
ผู้สมัคร ส.อบจ.ตราด เขต 2 อำเภอเมืองตราด
เบอร์ชื่อผู้สมัครอายุการศึกษา/อาชีพ
1ธนวัฒน์ ธัญพรพันธ์56ม.ศ. 3/ค้าขาย
พื้นที่เขตเลือกตั้งที่ 2 อ.เมืองตราด
ตำบลบางพระ
ถนนสุขุมวิท
ซอยสุขุมวิท
ซอยสุขุมวิท 1
ซอยสุขุมวิท 2
ถนนเทอดจรัส
ซอยเทอดจรัส 1
ซอยเทอดจรัส 2
ถนนวิจิตรจรรยา
ซอยไร่รั้ง
ซอยสัตยุตม์
ถนนวิวัฒนะ
ซอยวิวัฒนะ 1
ถนนหลักเมือง เฉพาะฝั่งตะวันตก
จากสี่แยกตัดกับถนนสุขุมวิทและ
ถนนราษฎร์อนุสรณ์ทั้งหมด
ถนนเทศบาล 3
ซอยเทศบาล 3
ถนนเทศบาล 4
ซอยชัยมงคล 1
ซอยชัยมงคล 2
ซอยชัยมงคล 3
ซอยศรีสุวรรณพิศ 1

ตำบลวังกระแจะ
ถนนวิวัฒนะ
ซอยบุตรน้อย
ซอยศรีสุวรรณพิศ 2
ถนนเทอดจรัส
ซอยเทอดจรัส 2
ถนนสุขุมวิท
ซอยสุขุมวิท 3
ซอยศักดิ์ประเสริฐ
ถนนเทศบาล 4
ถนนเทศบาล 5
ถนนกิตติพัฒนา
ถนนพัฒนาการปลายคลอง
ซอยพัฒนาการปลายคลอง 1
ซอยพัฒนาการปลายคลอง 2
ซอยพัฒนาการปลายคลอง 3
ซอยดาราพงษ์
ถนนโภคไพร
ซอยท่าห้วยแร้ง
ถนนเกาะตะเคียน
ถนนท่าเรือจ้าง
ซอยท่าเรือจ้าง 1
ซอยท่าเรือจ้าง 2
ถนนชลประทาน
ซอยชลประทาน 1
หมู่ที่ 3 ตำบลวังกระแจะ
ผู้สมัคร ส.อบจ.ตราด เขต 3 อำเภอเมืองตราด
เบอร์ชื่อผู้สมัครอายุการศึกษา/อาชีพ
1วิรัช วิทยากร46ปริญญาตรี
เกษตรกร
2พัสกร กรวยทรัพย์54มัธยมศึกษาตอนปลาย
เกษตรกร
3เอกพนธ์ ภิรมย์ภักดิ์68ปริญญาโท
ข้าราชการบำนาญ
พื้นที่เขตเลือกตั้งที่ 3 อ.เมืองตราด
ตำบลวังกระแจะ ม.1,2
ผู้สมัคร ส.อบจ.ตราด เขต 4 อำเภอเมืองตราด
เบอร์ชื่อผู้สมัครอายุการศึกษา/อาชีพ
1ทวีวัฒน์ ระลึกชอบ66อนุปริญญา
รับจ้าง
2เอกอนันต์ โกสุขวัฒนะ49ปริญญาตรี
เกษตรกร
3นิมิตร หงษ์กลาย 48อนุปริญญา
เกษตรกร
4ประกายฝัน จันทราช
สมบัติบูรณ์
39ปริญญาตรี
ครูอัตราจ้าง
พื้นที่เขตเลือกตั้งที่ 4 อ.เมืองตราด
ตำบลวังกระแจะ ม.4,6,9,10,11
ตำบลหนองเสม็ด ม.3,7
ตำบลหนองโสน ม.1,2,4,5,6,7,8
ผู้สมัคร ส.อบจ.ตราด เขต 5 อำเภอเมืองตราด
เบอร์ชื่อผู้สมัครอายุการศึกษา/อาชีพ
1วิสุทธิ์ อาสน์สถิตย์62ประถมศึกษาปีที่ 4
ค้าขาย
2ทรงยศ ศิลาอาศน์49มัธยมศึกษาตอนปลาย
ค้าขาย
พื้นที่เขตเลือกตั้งที่ 5 อ.เมืองตราด
ตำบลหนองคันทรง
ตำบลหนองเสม็ด ม.1,2,4,6
ผู้สมัคร ส.อบจ.ตราด เขต 6 อำเภอเมืองตราด
เบอร์ชื่อผู้สมัครอายุการศึกษา/อาชีพ
1ภูษิต อินทสุวรรณ41ปริญญาโท/เกษตรกร
พื้นที่เขตเลือกตั้งที่ 6 อ.เมืองตราด
ตำบลอ่าวใหญ่
ตำบลห้วงน้ำขาว
ตำบลหนองโสน ม.3
ผู้สมัคร ส.อบจ.ตราด เขต 7 อำเภอเมืองตราด
เบอร์ชื่อผู้สมัครอายุการศึกษา/อาชีพ
1โกศล แก้วเกิด 69มัธยมศึกษาตอนต้น /เกษตรกร
พื้นที่เขตเลือกตั้งที่ 7 อ.เมืองตราด
ตำบลห้วยแร้ง
ตำบลวังกระแจะ
ม.5,7
ผู้สมัคร ส.อบจ.ตราด เขต 8 อำเภอเมืองตราด
เบอร์ชื่อผู้สมัครอายุการศึกษา/อาชีพ
1การุญ เจริญสมบัติ48มัธยมศึกษาตอนปลาย
เกษตรกร
2ศราวุฒิ ชอบรส56ปริญญาตรี
ทนายความ
3ประสิทธิ์ พันธุ์พิริยะ74ประถมศึกษาปีที่ 4
เกษตรกร
4ว่าที่เรือโท มณฆล
อุดมโชค
39ปริญญาตรี
วิศวกร
พื้นที่เขตเลือกตั้งที่ 8 อ.เมืองตราด
ตำบลเนินทราย
ตำบลท่าพริก
ม.1,2,4,6
ผู้สมัคร ส.อบจ.ตราด เขต 9 อำเภอเมืองตราด
เบอร์ชื่อผู้สมัครอายุการศึกษา/อาชีพ
1วชิระ
กระต่ายจันทร์
(ถูกตัดสิทธิ์)
42อนุปริญญา
เกษตรกร
2ธนกฤต กุมภะ42ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ธุรกิจส่วนตัว
พื้นที่เขตเลือกตั้งที่ 9 อ.เมืองตราด
ตำบลท่ากุ่ม
ตำบลตะกาง
ตำบลท่าพริก
ม.3,5
ผู้สมัคร ส.อบจ.ตราด เขต 10 อำเภอเมืองตราด
เบอร์ชื่อผู้สมัครอายุการศึกษา/อาชีพ
1ฐานพงศ์ หนูจักร58ปริญญาโท
ข้าราชการบำนาญ
2พงษ์ศักดิ์ วิสุทธิแพทย์52ประถมศึกษาปีที่ 6
เกษตรกร
3อัคเดช แซ่ลี้50ประถมศึกษาปีที่ 4
ค้าขาย
พื้นที่เขตเลือกตั้งที่ 10 อ.เมืองตราด
ตำบลแหลมกลัด
ตำบลชำราก
ผู้สมัคร ส.อบจ.ตราด เขต 1 อำเภอเขาสมิง
เบอร์ชื่อผู้สมัครอายุการศึกษา/อาชีพ
1ยศพัฒน์ ซื่อจงภักดิ์39ปริญญาตรี
เกษตรกร
2ถนอมพงษ์ กลิ่นขจร52มัธยมศึกษาตอนต้น
ธุรกิจส่วนตัว
พื้นที่เขตเลือกตั้งที่ 1 อ.เขาสมิง
ตำบลแสนตุ้ง ม.1,2,5,8,9,10
ตำบลท่าโสม
ผู้สมัคร ส.อบจ.ตราด เขต 2 อำเภอเขาสมิง
เบอร์ชื่อผู้สมัครอายุการศึกษา/อาชีพ
1จรัส ประชุมแพทย์49มัธยมศึกษาตอนปลาย
ค้าขาย
พื้นที่เขตเลือกตั้งที่ 2 อ.เขาสมิง
ตำบลเขาสมิง
ตำบลทุ่งนนทรี
ผู้สมัคร ส.อบจ.ตราด เขต 3 อำเภอเขาสมิง
เบอร์ชื่อผู้สมัครอายุการศึกษา/อาชีพ
1ยงยุทธ ใจชื่น 56ปริญญาตรี
เกษตรกรรม
2ไพริน พลายภิรมย์ 41ปริญญาตรี
ธุรกิจส่วนตัว
3ชูชาติ นาคสลัก55ปริญญาตรี
ค้าขาย
4กวี มั่นคง74ปริญญาโท
ข้าราชการบำนาญ
พื้นที่เขตเลือกตั้งที่ 3 อ.เขาสมิง
ตำบลแสนตุ้ง ม.3,4,6,7
ตำบลเทพนิมิต
ตำบลวังตะเคียน
ผู้สมัคร ส.อบจ.ตราด เขต 4 อำเภอเขาสมิง
เบอร์ชื่อผู้สมัครอายุการศึกษา/อาชีพ
1อรุณรัตน์ สูงสกุล47ปริญญาตรี
เกษตรกรรม
2ด.ต.สมหมาย ชื่นกมล61ปริญญาตรี
ข้าราชการบำนาญ
3กิตติ เครือน้ำคำ36ปวส.
นักกการเมือง
พื้นที่เขตเลือกตั้งที่ 4 อ.เขาสมิง
ตำบลประณีต
ตำบลสะตอ
ผู้สมัคร ส.อบจ.ตราด เขต 1 อำเภอบ่อไร่
เบอร์ชื่อผู้สมัครอายุการศึกษา/อาชีพ
1นันทวัฒน์ กำเนิดสินธุ์51มัธยมศึกษาตอนต้น
ทำสวน – ค้าขาย
2ศุภวัฒน์ ริมวานิช
45มัธยมศึกษาตอนปลาย
เกษตรกร
3ทรงธรรม จันทร์ย้อย48มัธยมศึกษาตอนปลาย
เกษตรกร
พื้นที่เขตเลือกตั้งที่ 1 อ.บ่อไร่
ตำบลหนองบอน
ตำบลช้างทูน
ม.4,5,6
ผู้สมัคร ส.อบจ.ตราด เขต 2 อำเภอบ่อไร่
เบอร์ชื่อผู้สมัครอายุการศึกษา/อาชีพ
1เรือตรีเสนาะ อยู่บ้านแพ้ว62ปริญญาตรี
ข้าราชการบำนาญ
2ธนิต แสงคล้อย51ปริญญาตรี
นักกการเมือง
พื้นที่เขตเลือกตั้งที่ 2 อ.บ่อไร่
ตำบลช้างทูน ม.1,2,3
ตำบลบ่อพลอย
ม.1,2,5,6,8,9
ผู้สมัคร ส.อบจ.ตราด เขต 3 อำเภอบ่อไร่
เบอร์ชื่อผู้สมัครอายุการศึกษา/อาชีพ
1ชาคริต ปรีดาสุทธิจิตต์35ปริญญาโท
ทำสวน
พื้นที่เขตเลือกตั้งที่ 3 อ.บ่อไร่
ตำบลบ่อพลอย ม.3,4,7,10
ตำบลนนทรีย์
ม.4
ผู้สมัคร ส.อบจ.ตราด เขต 4 อำเภอบ่อไร่
เบอร์ชื่อผู้สมัครอายุการศึกษา/อาชีพ
1เสกสรร วิรัชนีย์55มัธยมศึกษาตอนปลาย
ค้าขาย
พื้นที่เขตเลือกตั้งที่ 4 อ.บ่อไร่
ตำบลนนทรีย์ ม.1,2,3,5
ตำบลด่านชุมพล
ผู้สมัคร ส.อบจ.ตราด เขต 1 อำเภอคลองใหญ่
เบอร์ชื่อผู้สมัครอายุการศึกษา/อาชีพ
1เกียรติยศ หรี่จินดา60มัธยมศึกษาตอนปลาย
รับจ้างทั่วไป
2ไพวัลย์ ชลาลัย54ปริญญาตรี
ค้าขาย
3ธรรมนูญ สวัสดี49มัธยมศึกษาตอนปลาย
ค้าขาย
พื้นที่เขตเลือกตั้งที่ 1 อ.คลองใหญ่
ตำบลไม้รูด
ตำบลคลองใหญ่
ม.1,5,6,7
ผู้สมัคร ส.อบจ.ตราด เขต 2 อำเภอคลองใหญ่
เบอร์ชื่อผู้สมัครอายุการศึกษา/อาชีพ
1อรรถพล ไลวลักษณ์36มัธยมศึกษาตอนต้น
รับจ้าง
2สัญญา ภู่มณี
(ถูกตัดสิทธิ์)
38ปริญญาตรี
ค้าขาย
3บุญเลิศ แก้วเยื้อง 62ปริญญาโท
ทนายความ
4สมจิต สังข์ผาด35มัธยมศึกษาตอนต้น
เกษตรกร
5กอบกุล ชลาลัย73มัธยมศึกษาตอนต้น
ธุรกิจส่วนตัว
พื้นที่เขตเลือกตั้งที่ 2 อ.คลองใหญ่
ตำบลคลองใหญ่ ม.2,3,4,8,9
ตำบลหาดเล็ก
ผู้สมัคร ส.อบจ.ตราด เขต 1 อำเภอแหลมงอบ
เบอร์ชื่อผู้สมัครอายุการศึกษา/อาชีพ
1สุรศักดิ์ อินอ่ำ45ปริญญาตรี
พนักงานบริษัทเอกชน
2อนันต์ ปานทอง61มัธยมศึกษาตอนปลาย
เกษตรกร
พื้นที่เขตเลือกตั้งที่ 1 อ.แหลมงอบ
ตำบลน้ำเชี่ยว
ตำบลแหลมงอบ
ตำบลคลองใหญ่
ม.2
ผู้สมัคร ส.อบจ.ตราด เขต 2 อำเภอแหลมงอบ
เบอร์ชื่อผู้สมัครอายุการศึกษา/อาชีพ
1เทวัญ วรรณโกสิทธิ์54มัธยมศึกษาตอนปลาย
เกษตรกร
พื้นที่เขตเลือกตั้งที่ 2 อ.แหลมงอบ
ตำบลบางปิด
ตำบลคลองใหญ่
ม.1,3,4,5,6,7,8
ผู้สมัคร ส.อบจ.ตราด เขต 1 อำเภอเกาะช้าง
เบอร์ชื่อผู้สมัครอายุการศึกษา/อาชีพ
1โสภณ จันเดิม53มัธยมศึกษาตอนปลาย
ธุรกิจส่วนตัว
2ดำรงชัย ชีวะสุขะ55ปริญญาเอก
ธุรกิจส่วนตัว
พื้นที่เขตเลือกตั้งที่ 1 อ.เกาะช้าง
ทุกตำบลในเขตพื้นที่อำเภอ
ผู้สมัคร ส.อบจ.ตราด เขต 2 อำเภอเกาะกูด
เบอร์ชื่อผู้สมัครอายุการศึกษา/อาชีพ
1อลิส จำสุก 31มัธยมศึกษาตอนปลาย
เกษตรกร
2สุทัศน์ ทศดารา53มัธยมศึกษาตอนปลาย
นักการเมือง
พื้นที่เขตเลือกตั้งที่ 1 อ.เกาะกูด
ทุกตำบลในเขตพื้นที่อำเภอ

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More


Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/zkkszwph/public_html/tratonline.info/wp-includes/functions.php on line 5277