ศูนย์จิตอาสาพระราชทานจังหวัดตราด จัดกิจกรรมการบรรยายเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์ หน้าที่พลเมือง

นายภิญโญ ประกอบผล ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด และผู้อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดตราด มอบหมายให้ นายณัฐพงษ์ สงวนจิตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด ในฐานะหัวหน้าจิตอาสา 904 จังหวัดตราด พร้อมด้วยจิตอาสา 904 จังหวัดตราด

จัดกิจกรรมการบรรยายในสถาบันการศึกษาระดับมัธยมศึกษา ให้กับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ในโรงเรียนขยายโอกาส โดยมีนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาลชุมชนวิมลวิทยา จำนวน 263 คน พร้อมด้วยคณะครูอาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมที่หอประชุมโรงเรียนเทศบาลชุมชนวิมลวิทยา

สำหรับการจัดกิจกรรมการบรรยายในสถาบันการศึกษาระดับอาชีวศึกษา ในครั้งนี้ เป็นการบรรยายให้ความรู้เรื่อง “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย”

ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนในสถานศึกษาได้รับทราบประวัติศาสตร์ ชาติไทย พระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ที่มีต่อผืนแผ่นดินไทย ประชาชนชาวไทย รวมทั้งการแนะนำโซเชียลของโรงเรียนจิตอาสา กิจกรรมสันทนาการ เรื่องของการเป็นจิตอาสา และในเรื่องของหน้าที่พลเมือง อีกด้วย