Ultimate magazine theme for WordPress.

“Digital Disruption” เสริมเขี้ยวเล็บโลกยุคดิจิตอล จัดอบรมหลักสูตรสดท.ฟรี

0 104

ส.ช่างภาพผู้สื่อข่าวโทรทัศน์ฯ พร้อมรับ “Digital Disruption” เสริมเขี้ยวเล็บโลกยุคดิจิตอล จัดอบรมหลักสูตรสดท.ฟรี

ดร.จำลอง อนันตสุข นายกสมาคมช่างภาพผู้สื่อข่าวโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดเผยว่า ขณะนี้ประเทศไทยกำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่อันเนื่องมาจากเทคโนโลยีดิจิทัล หรือ Digital Disruption ในโลกที่ธุรกิจยุคปัจจุบัน หลายธุรกิจมีหลากหลายมุมมอง Digital Disruption คือการปฏิรูปหรือเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิตอล และโมเดลธุรกิจแบบใหม่ นวัตกรรมทางเทคโนโลยี ซึ่งโมเดลต่าง ๆเหล่านี้

สามารถส่งผลกระทบต่อมูลค่าของผลิตภัณฑ์และบริการที่มีอยู่ในอุตสาหกรรม ดังนั้นการตามให้ทันเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่จะช่วยสามารถตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้น พร้อมทั้งทำให้ลูกค้าเก่ามีความสุข และเปิดโอกาสให้พบลูกค้าใหม่ได้

โดยเฉพาะ OTT หรือ Over-the-top คือ การให้บริการใด ๆ ผ่านอินเทอร์เน็ตเปิด โดยที่ผู้ให้บริการ OTT ไม่ได้ลงทุน หรือเป็นเจ้าของโครงข่ายอินเทอร์เน็ตเอง เช่น facebook Uber AirBnb

ทั้งนี้ในส่วนการเผยแพร่ข่าวสารที่ผ่านช่องทางโทรทัศน์ หรือ TV ซึ่งเป็น OTT TV (Over-the-top TV) หมายความรวมถึงบริการสื่อวีดิโอ และโทรทัศน์ผ่านอินเทอร์เน็ต ซึ่งผู้ให้บริการเหล่านั้นไม่ได้ลงทุนในโครงข่ายอินเทอร์เน็ตเอง เช่น YouTube, Line TV หรือ Netflix ซึ่ง OTT TV สามารถตอบสนองพฤติกรรมของผู้บริโภคยุคใหม่ และสร้างความพึงพอใจให้กับผู้บริโภคได้มาก ทั้งในรูปแบบของเวลา สถานที่ ราคาที่น้อยกว่าการชมวิดีโอ และโทรทัศน์แบบทั่วไป

แต่การที่ OTT TV จะเข้ามาแทนที่กิจการโทรทัศน์ที่มีอยู่เดิมในไทย ทั้ง Free TV และ Pay TV อาจเป็นไปได้ยาก เนื่องจาก OTT TV ในไทยยังอยู่ในระดับเริ่มต้น ผู้ให้บริการยังมีไม่หลากหลาย เนื้อหาส่วนมากเป็นรูปแบบซีรีย์ และภาพยนตร์จากต่างประเทศ ซึ่งไม่ได้เป็นที่นิยมในคนหมู่มาก

ดร.จำลอง กล่าวว่า ดังนั้นเพื่อเป็นการเพิ่มทักษะการทำงานให้กับบุคลากรในวิชาชีพสื่อสารมวลชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้สามารถยกระดับ และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้ดียิ่ง ๆ ขึ้น ในการเสริมสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ต่าง ๆ และนำไปสู่การเพิ่มพูนทักษะความสามารถให้กับบุคลากรในวิชาชีพ โดยได้รับการสนับสนุนจากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ (กทปส.)

ซึ่งเป็นกองทุนภายใต้ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ได้จัดทำโครงการฝึกอบรมระยะยาวให้กับผู้ประกอบวิชาชีพด้านต่างๆ ที่สนใจ อาทิ สื่อมวลชน ภาควิชาการ องค์กรพัฒนาเอกชน องค์กรของรัฐที่เป็นอิสระ ส่วนราชการ และองค์กรเอกชน เข้ารับ “การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้าน OTT สำหรับการสื่อสารมวลชนในการปรับตัวในยุคดิจิทัลของกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์” (สดท.)

โดยรับจำนวน 60 คน ระยะเวลาฝึกอบรมทุกวันเสาร์ รวม 6 เดือน หรือ ประมาณ 26 สัปดาห์ (รวมระยะเวลา 96 ชั่วโมง) ระหว่างวันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2563 – วันเสาร์ที่ 29 พฤษภาคม 2564

สถานที่อบรม คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต กรุงเทพมหานคร โดยผู้อบรมไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สมาคมช่างภาพผู้สื่อข่าวโทรทัศน์แห่งประเทศไทยฯ เบอร์ติดต่อ 062-361-3616

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More