Ultimate magazine theme for WordPress.

‘5แสน’ประกันกลุ่มชาวสวนยาง กยท.มอบสวัสดิการ1.4ล้านราย

0 36

กยท.เลือก “ทูนประกันภัย” ทำประกันอุบัติเหตุกลุ่ม เป็นสวัสดิการชาวสวนยางกว่า 1.4 ล้านรายที่ขึ้นทะเบียนด้วยวงเงินสูงสุด 500,000 บาท พร้อมค่าปลงศพ 30,000 บาท

นายสังข์เวิน ทวดห้อย กรรมการการยางแห่งประเทศไทย (บอร์ด. กยท.) ในฐานะ ประธานคณะอนุกรรมการศึกษาข้อมูลการจัดสวัสดิการและอื่นๆ เพื่อเกษตรกรชาวสวนยางพารา กยท. เผยว่า การยางแห่งประเทศไทยมีความรับผิดชอบในเรื่องสวัสดิการให้กับ ชาวสวนยาง เดิมพี่น้องชาวสวนยางหากเกิดอุบัติเหตุเสียชีวิตหรือเกิดอุทกภัย ในกฎหมายของการยางฯ มาตรา 49(5) จะจ่ายเงินให้รายละ 3,000 บาท

ตนในฐานะตัวแทนเกษตรกรมองเห็นถึงความสำคัญ ดังนั้น เราพยายามหาช่องทางที่จัดทำสวัสดิการให้พี่น้องยาวสวนยางตามความเหมาะสม โดยมีนโยบายจัดทำประกันความคุ้มครองให้กับพี่น้องชาวสวนยาง ซึ่งการยางแห่งประเทศไทยได้จัดหาบริษัทเกี่ยวกับการทำประกัน

ดังนั้น เกษตรกรชาวสวนยางพาราจะได้รับความคุ้มครองได้มากกว่า ซึ่งล่าสุด กยท.ได้ทำสัญญากับ บริษัท ทูน ประกันภัย จำกัด(มหาชน) ซึ่งเป็นการทำสัญญา ครั้งที่ 3 ที่ได้แก้ไขจุดอ่อนต่างๆ และขอให้บริษัทจ่ายเงิน ให้เร็วที่สุดให้กับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยาง ถ้าหากกรณี ที่เกษตรกรชาวสวนยางประสบอุบัติเหตุและเอกสารครบ ขอให้จ่ายเงินให้เร็วที่สุด ภายใน 45 วัน

นายสุทัศน์ ด่านวิริยะกุล ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร กล่าวว่า สิ่งที่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยาง และเครือข่ายเกษตรกรชาวสวนยางต้องรับรู้ในเรื่องนี้และสิ่งที่การยางได้ดำเนินการแจ้งข่าวสาร เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ในการประกัน

“ในเรื่องนี้เกษตรกรชาวสวนยางบางส่วนรับรู้และบางส่วนยังไม่รับรู้ ดังนั้น กยท.อยากให้สื่อ ได้ทำการแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรชาวสวนยางได้รับรู้ โดยหากมีการมอบสินไหมต่าง ๆ พยายามจะนำจัดมอบในส่วนงานของราชการ เช่น ที่ประชุมระดับจังหวัดหรืออำเภอ” นายสุขทัศน์ กล่าว 

นายวีรพัฒน์ เดชารัตน์ หัวหน้ากองพัฒนาสวัสดิการการเกษตรกร กยท. กล่าวเสริมว่า การจัดสวัสดิการประกันอุบัติเหตุกลุ่มให้เกษตรกรชาวสวนยางดำเนินการมาต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ตามมาตรา 49(5) ของพ.ร.บ.การยางพาราแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 ซึ่งกยท.ได้ศึกษาว่าการซื้อประกันความเสี่ยงให้พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางนั้นเป็นเรื่องจำเป็น เพราะเกษตรกรชาวสวนยางหลายคนหรือส่วนใหญ่ไม่มีประกันชีวิต

และการจัดทำประกันครั้งนี้จะดูแลเกษตรกรชาวสวนยาง กว่า 1,400,000  คน ภายใต้งบประมาณ 192 ล้านบาท หากพี่น้องชาวสวนยางเกิดอุบัติเหตุและเสียชีวิต ก็จะได้สิทธิประโยชน์ด้วยทุนประกันสูงสุด 500,000 บาท และค่าจัดการศพ 30,000 บาท โดยให้ญาติไปดำเนินการทางเอกสารตามแบบฟอร์มที่สำนักงาน กยท.ใกล้บ้าน

ด้าน นางกาญจนา เคร่งธรรมกุล ผู้อำนวยการส่วนธุรกิจ บริษัท ทูน ประกันภัย จำกัด มหาชน) กล่าวว่า  ทูนประกันภัย เป็นบริษัทประเภทประกันวินาศภัยที่มีความถนัดเกี่ยวกับการประกันกลุ่มการเดินทาง โดยได้เป็นคู่ค้าและให้บริการผู้โดยสารของสายการบินไทยแอร์เอเซียมาหลายปี รวมถึงการให้บริการประกันการเดินทางของนักท่องเที่ยว

สำหรับการรับสัญญาประกันภัยกลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางพาราของ กยท.นั้น บริษัทฯเพิ่มเริ่มเข้มมาให้บริการ และจากการที่ได้คุยกับกยท. ก็ได้ปรับเงื่อนไขการบริการให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับเกษตรกร

กรณีที่เกษตรกรชาวสวนยาง มีเหตุเกิดขึ้นให้แจ้งกับ ทาง กยท.ใกล้บ้านหรือในอำเภอที่อาศัย และให้เจ้าหน้าที่ กยท. เขตอำเภอส่งเรื่องต่อมาทางอีเมล์ให้ทางบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะดำเนินการภายใน 15 วันทำการ ในกรณีจัดการศพ และ 45 วันทำการ ในกรณีที่ประสบอุบัติเหตุ หลังจากได้รับเอกสารครบถ้วนและถูกต้อง

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม ที่ผ่านมา ณ ห้องรับรอง กยท.นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท ผู้ว่าการการยางพาราแห่งประเทศไทย รับมอบกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุกลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางจากผู้แทน บริษัท ทูน ประกันภัย จำกัด(มหาชน) ตามที่ กยท.ได้จัดทำให้กับเกษตรกรชาวสวนยางพาราที่ขึ้นทะเบียนกับกยท. กว่า 1.4 ล้านราย และเริ่มคุ้มครองตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

กรมธรรม์ดังกล่าว จะให้ความคุ้มตรองเกษตรกรชาวสวนยางพารากรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากกรณีอุบัติเหตุทั่วไป จ่ายสูงสุด 500,000 บาท กรณีอุบัติเหตุจากรถจักรยานยนต์ จ่ายสูงสุด 250,000 บาท และค่าปลงศพทุกรายๆ ละ 30,000 บาท ซ

ึ่งกรณีจ่ายค่าปลงศพ ทางบริษัท ทูน ประกันภัยฯ จะจ่ายสินไหมภายใน 15 วันทำการ และสินไหมอุบัติเหตุ ภายใน 45 วันทำการ นับจากวันที่บริษัทได้รับเอกสารครบถ้วนและถูกต้อง ทั้งนี้ หากเกษตรกรชาวสวนยางพาราประสบเหตุสามารถแจ้ง กยท. ในพื้นที่ เพื่อรวบรวมเอกสารและส่งผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ช่วยลดขั้นตอนการทำให้ผู้รับผลประโยชน์ได้สินไหมทดแทนรวดเร็วยิ่งขึ้น

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More