เปิดประวัติ ภิญโญ ประกอบผล ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด คนที่ 47

ภิญโญ ประกอบผล ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด คนที่ 47 ดำรงตำแหน่งต่อจากว่าที่ร.ต.พิเชียน ลิมป์หวังอยู่ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดตราด ที่เกษียณอายุราชการ

ชื่อ นาย ภิญโญ  ประกอบผล
วัน เดือน ปีเกิด 18 พฤศจิกายน 2503

การศึกษา
-มัธยมศึกษา :โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
-ปริญญาตรี ศศ.บ. (รัฐศาสูตร) :มหาวิทยาลัยรามคําแหง (2525)
-ปริญญาโท พบ.ม. :สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (2537)
-หลักสูตรโรงเรียนนายอําเภอ รุ่นที่ 48
-หลักสูตรนักปกครองระดับสูง รุ่นที่ 46

ภิญโญ ประกอบผล

ประวัติการทํางาน
1 เมษายน 2528 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3 อบจ.สมุทรปราการ
1 ตุลาคม 2530 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 4 อบจ.สมุทรปราการ
16 ธันวาคม 2530 ปลัดอําเภอ จ.ระนอง
25 ธันวาคม 2532 ปลัดอําเภอ จ.สมุทรปราการ
1 ธันวาคม 2533 ปลัดอําเภอ จ.สมุทรปราการ
13 มกราคม 2535 ผู้ช่วยผู้ตรวจการส่วนท้องถิ่น จ.สมุทรปราการ
10 พฤษภาคม 2537 เจ้าพนักงานปกครอง 5 จ.สมุทรปราการ ผู้ช่วยผู้ตรวจการส่วนท้องถิ่น จ.สมุทรปราการ
1 พฤษภาคม 2540 ปลัดอำเภอ จ.พังงา
17 มกราคม 2543 ป้องกันจังหวัด จ.ฉะเชิงเทรา
2 กรกฎาคม 2544 ปลัดอำเภอ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
17 ธันวาคม 2544 ผู้ตรวจการส่วนท้องถิ่นจ.สมุทรปราการ
15 เมษายน 2546 ท้องถิ่น จังหวัดสมุทรปราการ
22 ธันวาคม2549 ผู้อํานวยการกองสารนิเทศ สป.มท.
1 สิงหาคม2551 หัวหน้าสํานักงาน จังหวัดสระบุรี
9 พฤษภาคม 2554 หัวหน้าสํานักงาน จังหวัดน่าน
12 มีนาคม 2555 หัวหน้าสํานักงาน จังหวัดสมุทรสาคร
16 ธันวาคม 2556 หัวหน้าสํานักงาน จังหวัดตราด
1 ธันวาคม 2557 รองผู้ว่าราชการ จังหวัดระยอง
1 ตุลาคม 2558 รองผู้ว่าราชการ จังหวัดปราจีนบุรี
10 ตุลาคม 2559 รองผู้ว่าราชการ จังหวัดศรีสะเกษ
25 ตุลาคม 2559 รองผู้ว่าราชการ จังหวัดขอนแก่น
1 ตุลาคม 2560 รองผู้ว่าราชการ จังหวัดนครปฐม
1 ตุลาคม 2560 ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

ซึ่งในวันที่ 1 ตุลาคม 2563 นาย ภิญโญ  ประกอบผล จะเข้ารับตำแหน่งเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดตราด คนใหม่ เป็นคนที่ 47 ต่อจาก ว่าที่ร.ต.พิเชียน ลิมป์หวังอยู่ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดตราด คนที่ 46