ข่าวตราด ที่ตราดออนไลน์

นายกอบต.วังกระแจะ แถลงต่อสภากรณีอนุญาตโลตัสเปิดทำการอีกครั้ง

486

สภาอบต.วังกระแจะประชุมพิจารณางบประมาณประจำปี 2564 และพิจารณาแผนพัฒนาตำบลระยะ 5 ปี ,ขณะสมาชิกอบต.วังกระแจะตั้งญัตติสอบถามเรื่องการอนุญาตให้เทสโก้โลตัสเปิดใช้อาคารหลังศาลปกครองเพิกถอน

อ.เมือง จ.ตราด/เวลา 10.00 น.วันที่ 10 สิงหาคม 2563 ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ อ.เมือง จ.ตราด นายวิชัย วรสิงห์ ประธานสภาอบต.วังกระแจะ เป็นประธานในการประชุมสภาอบต.วังกระแจะ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2563  มีนายกนก ใจรักษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ และหัวหน้าส่วนราชการของอบต.วังกระแจะ พร้อมสมาชิกสภาอบต.วังกระแจะทั้ง 12 หมู่บ้าน เข้าร่วมเพื่อพิจารณาญัตติเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2561-2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 และครั้งที่ 3 ญัตติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2563 เพื่อตั้งใหม่ ในหมวดครุภัณฑ์และคอมพิวเตอร์ของกองคลัง พิจารณาเห็นชอบร่างงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2564

โดยก่อนพิจารณามีวาระเรื่องประธานแจ้งให้ทราบ และการรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ซึ่งที่ประชุมรับรอง หลัวจากนั้น นายไพรสันห์ สมบูรณ์ สมาชิกอบต.วังกระแจะ หมู่ที่ 10 ที่ได้ตั้งกระทูถามนายกอบต.วังกระแจะถึงเรื่องการปฏิบัติตามคำสั่งปกครองสูงสุดกรณีเทสโกโลตัส เพื่อให้นายกอบต.วังกระแจะได้แถลงต่อสภาอบต.วังกระแจะ

นายกนก  ได้ชี้แจงในที่ประชุมว่า เหตุที่เทสโก้โลตัสตราดมาเปิดทำการใหม่เนื่องจากว่ามีกฎกระทรวง ปี 2559  ของกรมโยธาธิการและผังเมือง  ให้งดใช้อาคารหากจะมีการดำเนินการใหม่ ต้องขออนุญาตให้เป็นไปตามกฎกระทรวง 2559  ของกรมโยธาธิการและผังเมือง  ทาง องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ  ได้ตั้งคณะกรรมการเดินทางไปตรวจสอบว่าอาคารนั้นกฎกระทรวงที่ให้อาคารนั้นใช้อยู่ในอาคารเดียวกันได้ แบ่งแยกเป็นประเภท ๆ  ไป  ค้าปลีก  ค้าส่ง  ไม่เกิน 1,000  ตารางเมตร ส่วนอื่น ๆ ก็เป็นพื้นที่เช่า ทำให้ทางองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะจึงพิจารณาอนุญาตให้ใช้ต่อไป

นายไพรสัณห์   ได้สอบถามเพื่อเติมอีกว่า ขอบคุณนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะที่ได้ชี้แจง  ถือว่าปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบ    ตนเองรู้สึกเป็นห่วงเพราะศาลปกครองได้มีคำสั่งออกมาแล้วทาง องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะหากไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของศาลปกครอง    จะเสมือนกับว่า อบต.วังกระแจะไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ และการที่ทางสภาอบต.วังกระแจะได้ทำเรื่องหารือไป  เวลาที่เข้าไปตรวจสอบในห้างเทสโก้โลตัสทาง อบต.วังกระแจะ  ได้นำช่างหรือเจ้าหน้าที่ส่วนอื่นเข้าไปตรวจสอบหรือไม่

นายกนก  ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า  ในการเดินทางไปตรวจสอบการใช้อาคารครั้งนั้น มีหัวหน้าฝ่ายโยธาและท่านนายอำเภอเมืองตราด  คำเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบที่ขอแบบ อ.6  (ใบรับรองการก่อสร้างอาคาร)ใหม่ เป็นไปด้วยความถูกต้อง  และในรายการที่ 2  พื้นที่ที่ขอเสนอมาไม่เกินตามกฎกระทรวง พ.ศ. 2559  คณะกรรมการจึงได้พิจารณาออกคำสั่งอนุญาตไป หลังจากนั้น ที่ประชุมได้พิจารณาอนุมัติญัตติที่คณะผู้บริหารเสนอมา โดยเฉพาะญัตติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2564 และญัตติต่างๆที่นำเสนอมาทุกญัตติ


Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /home/zkkszwph/public_html/tratonline.info/wp-includes/functions.php on line 5277

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /home/zkkszwph/public_html/tratonline.info/wp-includes/functions.php on line 5277