หลายโรงเรียนจังหวัดตราด เตรียมพร้อมเปิดเรียน 1 ก.ค.63 ภายใต้มาตรการคุมโควิด

หลายโรงเรียนจังหวัดตราด เตรียมความพร้อมสถานที่ก่อนเปิดโรงเรียนวันที่ 1 ก.ค.63 พร้อมมาตรการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19

วันที่ 24 มิถุนายน 2563 นายสมนึก แพทย์พิทักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลตราด มอบหมายให้คณะครูโรงเรียนอนุบาลตราด เตรียมความพร้อมในการเปิดภาคการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ที่กระทรวงศึกษาธิการ ได้กำหนดเปิดภาคเรียนในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563

โดยคณะครู อาจารย์ ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) ตามคู่มือการปฏิบัติสำหรับสถานศึกษา ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 ในด้านต่าง ๆ

ซึ่งมีข้อปฏิบัติที่สำคัญในโรงเรียน อาทิ มีจุดคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิ จัดให้มีจุดล้างมือ จุดให้บริการแอลกอฮอล์เจล รวมทั้งให้มีการสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอด ขณะอยู่ภายในโรงเรียน

ตลอดจนจัดให้มีการเว้นระยะห่าง ระหว่างบุคคล (Social Distancing) การลดความแออัด มีการจัดจุดลงทะเบียน รวมทั้งการใช้แอพพลิเคชั่น “ไทยชนะ” ทั้งนี้ ในส่วนของการจัดการเรียนการสอน ได้มีการกำหนดให้แต่ละชั้นเรียน ต้องมีนักเรียนไม่เกิน 20 คน เป็นต้น

นอกจากนี้แล้ว โรงเรียนในจังหวัดตราด เริ่มทยอยเตรียมความพร้อมเปิดการเรียนในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ตามมาตรการป้องกันปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19)