ตราดประชุมหัวหน้าส่วน หลังผ่อนคลาย ระยะที่ 2

จังหวัดตราด จัดประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดตราด หลังมีมาตรการผ่อนคลาย ระยะที่ 2

(20 พ.ค. 63) ว่าที่ร้อยตรี พิเชียน ลิมป์หวังอยู่ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดตราด ครั้งที่ 3/2563 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ในพื้นที่จังหวัดตราด เข้าร่วมประชุมโดยมีการจัดให้มีการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลตามมาตรการป้องกันปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ห้องประชุมพลอยแดง ศาลากลางจังหวัดตราด

ทั้งนี้การประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดตราด ครั้งที่ 3/2563 จัดขึ้นหลังจากที่มีข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ฉบับที่ 7 ในเรื่องของคำสั่งผ่อนคลาย ระยะที่ 2 โดย 2 เดือนที่ผ่านมาจังหวัดตราดได้มีการงดจัดประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดตราด ตามมาตรการป้องกันปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติด

เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยการจัดประชุมในครั้งนี้นอกจากมีการจัดให้มีการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลของผู้เข้าร่วมประชุมตามมาตรการ Social Distancing นอกจากนี้ยังมีการจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม โดยในส่วนของนายอำเภอทุกพื้นที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ผ่านระบบผ่านระบบคอนวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ ได้มีการมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติให้กับข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2562 จำนวน 3 ราย และเกียรติบัตรข้าราชการพลเรือนดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2562 จำนวน 9 ราย นอกจากนี้ยังมีการแจ้งให้ทราบถึงการเตรียมจัดงานรัฐพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในวันพุธที่ 3 มิถุนายน 2563 รวมทั้งการชี้แจงข้อราชการต่าง ๆ ของหน่วยงานราชการต่าง ๆ อีกด้วย