จังหวัดตราด แจ้งเตือนประชาชนระวังปัญหาจากพายุฤดูร้อนในระยะนี้

นายศุภมิตร ชิณศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เปิดเผยว่า ตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศเตือนพายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบน มีผลกระทบระหว่างวันที่ 20 -23 มีนาคม 2563 จากอิทธิพลของหย่อมความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบน ทำให้บริเวณดังกล่าวมีอากาศร้อน ในขณะที่มีคลื่นอากาศในกระแสลมฝ่ายตะวันตกเคลื่อนผ่านภาคเหนือเข้าปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ประกอบกับมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออก และภาคกลาง

ดังนั้นเพื่อเป็นการเตรียมพร้อม ป้องกัน รับมือ และลดผลกระทบ และสร้างการรับรู้ของประชาชนจากสถานการณ์ดังกล่าว จึงขอให้อำเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแจ้งประชาชนในพื้นที่ ติดตามข้อมูลสภาวะอากาศ ข่าวสาร จากทางราชการ อย่างใกล้ชิด เพื่อระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง รวมทั้งวาตภัยที่อาจเกิดขึ้น โดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้ง ใต้ต้นไม้ใหญ่ สิ่งก่อสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรง สำหรับเกษตรกรควรเตรียมการป้องกันผลผลิตทางการเกษตรที่อาจได้รับความเสียหายด้วย

สามารถติดตามข้อมูลสภาพอากาศได้ทางเว็บไซต์ ของกรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือสายด่วนพยากรณ์อากาศ 1182 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งนี้หากเกิดสถานการณ์ขอให้อำเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รายงานมายังกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตราด ภายใน 24 ชั่วโมง ทางหมายเลขโทรศัพท์ / โทรสาร 0-3952-5727 – 30 /…