Ultimate magazine theme for WordPress.

สำนักงาน สกสค.ตราด ร่วมกับ โรงพยาบาลศุภมิตรฯจัดบริการ ตรวจตา “โลกสวย ตาใส ไร้ต้อกระจก”

0 852

ที่สำนักงานสกสค.ตราด( สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ) นายจำนง เหล่าคงธรรม ผู้อำนวยการสกสค.ตราด ร่วมกับโรงพยาบาลศุภมิตรฯ ได้จัดกิจกรรม คัดกรองต้อกระจกให้กับสิทธิข้าราชการครูข้าราชการครูบำนาญ โดยเฉพาะ โดยทางสำนักงานสกสค.จังหวัดตราด ได้ตระหนัก เห็นถึงความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของครู และบุคลาการทางการศึกษา ครูบำนาญ ให้มีสุขภาพที่ดียิ่งขึ้น

โดยให้การรักษาพยาบาลผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษากับโรงพยาบาลศุภมิตรสุพรรณบุรี โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่ม ตามการจัดดำเนินโครงการ “โลกสวย ตาใส ไร้ต้อกระจก”
ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 ถึงกันยายน 2563

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More