สารคดียุทธนาวีที่เกาะช้าง

ตอนที่ 3 เหตุการณ์จำลองยุทธนาวีที่เกาะช้าง

สารคดี ยุทธนาวีที่เกาะช้าง ตอนที่ 3