Ultimate magazine theme for WordPress.

ยุทธนาวีที่เกาะช้าง#2

0 182
ยุทธนาวีที่เกาะช้าง#2

หลังจากเหตุการณ์ รศ. 112 ที่ฝรั่งเศสเข้ายึดเมืองจันทบุรีเมื่อปี 2436 เพื่อเรียกร้องค่าเสียหายจากการยิงเรือรบของฝรั่งเศสที่ปากน้ำเจ้าพระยา และได้คืนให้ใน ปี 2446 แต่ฝรั่งเศสกลับเข้ายึดเมืองตราด และหมู่เกาะต่างๆ สุดท้ายรัชกาลที่ 5 ต้องยอมเสียเมืองเสียมราฐ พระตะบอง และศรีโสภณให้กับฝรั่งเศสเพื่อแลกกับเมืองตราด

และหลังจากเมืองตราดได้คืนจากฝรั่งเศสแล้ว ชาวเมืองตราดดำรงชีวิตอย่างมีความสุขเรื่อยมา กระทั่ง เดือนกันยายน 2482 ฝรั่งเศสประกาศสงครามโลกครั้งที่ 2กับเยอรมันจึงขอให้ไทยทำสัญญาไม่รุกรานกันทางแหลมอินโดจีน แต่ไทยขอให้ฝรั่งเศสปรับปรุงเขตแดนให้ถูกต้องตามกฏหมายโดยถือร่องน้ำเป็นเกณฑ์ และให้ฝรั่งเศสคืนดินแดนฝั่งขวาแม่น้ำโขงแต่การเจรจาไม่สำเร็จ ทำให้ราษฎรไทยออกมาประท้วง ฝรั่งเศสจึงได้ส่งเครื่องบินมาทิ้งระเบิดที่นครพนม จึงมีการสู้รบกันทั้งทางบก ทางอากาศและทางเรือ เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2483 การสู้รบลามไปตามชายแดนไทยกับประเทศกลุ่มอินโดจีน”เรียกเหตุการณ์นั้นว่า “กรณีพิพาทอินโดจีน”

จากเหตุการณ์ครั้งนี้ ฝรั่งเศสได้ส่งกองเรือเข้ามาทางทิศใต้ของเกาะช้าง
นำโดยเรือลาม๊อตปิเกต์ ส่วนไทยนำโดยเรือหลวงชลบุรี เรืองหลวงลงขลา และเรือหลวงธนบุรี ท่ีเข้ามาป้องกันอธิปไตยของชาติ ซึ่งเหตุการณ์สู้รบครั้งนี้ คือ ยุทธนาวีที่เกาะช้าง”

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More