สคบ. เตือน จัดโปรโมชั่น ลด แลก แจก แถม ช่วงปีใหม่

          เนื่องด้วยช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2563 เป็นช่วงที่ผู้บริโภคต่างจับจ่ายซื้อสินค้าและบริการ ส่งผลให้ผู้ประกอบธุรกิจจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย โดยเฉพาะการจัดโปรโมชั่น ลด แลก แจก แถม

          สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ขอแจ้งเตือนผู้ประกอบธุรกิจให้กระทำการโฆษณาให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 มาตรา 22 การใช้ข้อความโฆษณาจะต้องไม่ใช้ข้อความที่ไม่เป็นธรรมหรือเป็นข้อความที่อาจก่อให้เกิดผลเสีย

          ต่อสังคมเป็นส่วนร่วม ได้แก่ ข้อความที่เป็นเท็จ เกินจริง ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระสำคัญเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการนั้นๆ หากผู้ประกอบธุรกิจรายใดฝ่าฝืนการใช้ข้อความโฆษณาตามที่กฎหมายกำหนด ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือนหรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

          ส่วนผู้ประกอบธุรกิจรายใด กระทำการโฆษณาสินค้าหรือบริการที่ได้ระบุหรือประกาศว่าจัดให้มีการแถมพกหรือรางวัลด้วยการเสี่ยงโชค การประกาศชิงรางวัลหรือจัดให้มีการให้ของแถมหรือให้สิทธิหรือให้ประโยชน์โดยให้เปล่า ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 5 (พ.ศ.2534) กำหนดให้การโฆษณาจะต้องแสดงรายละเอียด หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข ข้อกำหนดในการให้ของแถมหรือให้สิทธิหรือประโยชน์

          วันเดือนปีที่เริ่มต้นและสิ้นสุด ประเภท ลักษณะ มูลค่าของของแถม เขตหรือถิ่นที่จัดให้มีการให้ของแถม และสถานที่ที่กำหนดไว้ให้มารับของแถมหากผู้ประกอบธุรกิจรายใดฝ่าฝืน กระทำการโฆษณาโดยไม่ระบุรายละเอียดตามที่กฎกระทรวงกำหนด ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามเดือนหรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

banner-BTH[728×90]-2019