วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล พบ 7 หน่วยงานตราด โปร่งใสเกรดเอ

จ.ตราด จัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) มุ่งกระตุ้นเตือนให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงผลเสียหายร้ายแรงที่เกิดจากการทุจริตคอร์รัปชัน

เช้าวันที่ 9 ธันวาคม 2562 ว่าที่ร้อยตรี พิเชียน ลิมป์หวังอยู่ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด มอบหมายให้นายธีระชัย ลิ้มประสิทธิศักดิ์ ปลัดจังหวัดตราด ประธานเปิดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดตราด ที่จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” ซึ่งจังหวัดตราด โดยสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดตราด ร่วมกับจังหวัดตราด หน่วยงาน สถานศึกษา ต่าง ๆ ร่วมจัดขึ้นที่อาคารโดม 2 โรงเรียนตราษตระการคุณ อำเภอเมืองตราด

นางสาวนิรมล เลิศวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดตราด กล่าวว่า ตามที่รัฐบาลไทยร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ช. ร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน กำหนดจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) พร้อมกันทั่วประเทศในวันนี้ ซึ่งเป็นมิติใหม่ในการสร้างเจตจำนงทางการเมือง ที่รัฐบาลให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหาการทุจริตเป็นวาระเร่งด่วนและวาระแห่งชาติ โดยใช้กลไกในการประสานความร่วมมือกับภาครัฐ ประกอบด้วย ฝ่ายประจำ และฝ่ายการเมือง ภาครัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม กลไกทางศาสนา และการศึกษา ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญในการแก้ไขปัญหาการทุจริต ระยะที่ 3 อย่างเป็นรูปธรรม และต่อเนื่อง ซึ่งจะส่งผลต่อการยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) สูงขึ้น

ในปีนี้สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดตราด จัดงานในครั้งนี้ รวมถึงจัดพร้อมกันในทุกอำเภอที่สถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา 7 แห่งในจังหวัดตราด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการกระตุ้นเตือนให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงผลเสียหายร้ายแรงที่เกิดจากการทุจริตคอร์รัปชัน ทั้งยังเป็นการประสานความร่วมมือระหว่างองค์กร ภาคีเครือข่าย หน่วยงาน และทุกภาคส่วน ร่วมมือกันเป็นเครือข่ายในการป้องกันการทุจริต ลดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับประเทศต่อไป

สำหรับการจัดงานในครั้งนี้มีกิจกรรมประกอบด้วย การร่วมกันประกาศเจตนารมณ์และการแสดงสัญลักษณ์ในการต่อต้านการทุจริต ของทุกภาคส่วนในจังหวัดตราด การมอบรางวัลกิจกรรมการประกวดคำขวัญต่อต้านการทุจริต และการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ต่อต้านการทุจริต และการมอบเกียรติบัตรให้กับหน่วยงานภาครัฐในจังหวัดตราด ที่มีผลประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2562 ในระดับ A จำนวน 7 หน่วยงาน คือ สำนักงานจังหวัดตราด เทศบาลเมืองตราด เทศบาลตำบลตะกาง อบต.ท่าโสม อบต.ท่ากุ่ม อบต.เนินทราย อบต.หนองคันทาง