Ultimate magazine theme for WordPress.

ประมงตราดใกล้ตาย! เสนอ 11 ข้อ ให้รัฐบาลรีบแก้ไข

0 735

สมาคมประมง จ.ตราด ชุมนุมเรียกร้องรัฐบาลแก้ปัญหาความเดือนร้อน พร้อมยื่นข้อเสนอ 11 ข้อให้รัฐบาลรีบปฏิบัติ

จ.ตราด/เวลา 12.00 น.วันที่ 6 ธันวาคม 2562 ที่ศาลา 100 ปี หน้าศาลากลางจ.ตราด นายณรงค์ ชัยศิริ เลขาธิการสมาคมประมงจ.ตราดรักษาการนายกสมาคมประมงจ.ตราด พร้อมสมาชิกกว่า 500 คน นำรถยนต์กว่า 100 คัน จอดรายล้อมบริเวณหน้าศาลากลาง และหน้าจวนผู้ว่าราชการจ.ตราด พร้อมติดป้ายเรียกร้องขอความช่วยเหลือของรัฐบาลโดยใช้รถยนต์เป็นที่ติดตั้ง

ระหว่างนั้น ร.ต.สรรเสริญ เสรีรักษ์ ประมงจ.ตราด และเจ้าหน้าที่พร้อมสำนักงานปกครองจ.ตราดได้เดินทางมารับฟังข้อเรียกร้องของสมาคมการประมงจ.ตราดและรับหนังสือร้องเรียน ที่มีข้อเรียกร้องจำนวน 10 ข้อ ให้ผู้ว่าราชการจ.ตราดผ่านไปยังนายกรัฐมนตรี เพื่อเรียกร้องให้แก้ไข โดยที่นายศุภมิตร ชินศรี รองผู้ว่าราชการจ.ตราดได้เดินทางมารับฟังข้อเรียกร้องในเวลา 13.00 น.ซึ่งกลุ่มประท้วงได้ทำการปราศรัยโจมตีการออกกฏหมายของรัฐบาลที่เปรียบกับเวียตนามที่ได้รับผลกระทบเช่นกัน แต่เวียตนามขอใช้เวลา 5 ปี แต่ของไทยทำใน 1 ปีจนเกิดผลกระทบมากมายเกิดขึ้น

นายศุภมิตร กล่าวว่า ทางจังหวัดตราดโดยผู้ว่าราชการจ.ตราดได้รับทราบปัญหาความเดือนร้อนของชาวประมงจ.ตราดเป็นอย่างดี แต่จากปัญหาที่ทราบส่วนใหญ่เป็นเรื่องของข้อกฏหมายเกือบทั้งสินจึงจะนำข้อเรียกร้องเหล่านี้ไปให้นายกรัฐมนตรีดำเนินการแก้ไขต่อไป

นายณรงค์ กล่าวว่า ที่ต้องเดินทางมาครั้งนี้ เพราะว่า หลังจากที่นัฐบาลได้ออกระเบียบต่างๆเพื่อบังคับให้ชาวประมงต้องปฏบัติตามแรงกดดันของต่างประเทศ ทั้งการควบคุมการนำแรงงานประมงที่ผิดกฏหมาย การกำหนดวันออกทำประมง หรือการติดตั้งเครื่องมือติดตามการทำประมง ซึ่งได้ส่งผลกระทบต่างๆตามมามากมาย จนทำให้ชาวประมงจำนวนมากต้องเลิกอาชีพ ที่ประกอบอาชีพอยู่ก็ต้องประสบการขาดทุน ซึ่งวันนี้ ต้องการให้นายกรัฐมนตรีออกมาแกไขปัญหาตามข้อเรียกร้อง เพื่อให้ชาวประมงสามารถดำเนินชีวิตต่อไปได้

นางสาวจันทิรา ชำปฏิ ชาวประมงรายหนึ่งที่มาร่วมเรียกร้อง กล่าวว่า มีเรือประมงอยู่ 3 ลำแต่ออกไม่ได้ เพราะมีเรือลำหนึ่งผิดกฏหมายทำให้เรืออีก 2 ลำทำประมงไม่ได้ ซึ่งส่งผลกระทบต่อการทำกิน ซึ่งวันนี้ ไม่มีรายได้ ครอบครัวได้รับกระทบ ซึ่งต้องการให้รัฐบาลแก้ไขปัญหา ทั้งเรื่องแรงงานและการออกทำประมง ซึ่งหากไม่ดำเนินการจะยิ่งเกิดผลกระทบมาขึ้นไปอีก ซึ่งยังไม่มั่นใจว่ารัฐบาลจะแก้ปัญหาได้แต่จะเรียกร้องต่อไป

สำหรับ ข้อเรียกร้องชาวประมง ทั้ง 11 ข้อ คือ
1. ขอให้หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการประมงทั้งหมดหยุดออกกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  ประกาศ  คำสั่งต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อการประกอบอาชีพประมง

2. ขอให้มีเสนอแก้ไขกฎหมายพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558  และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยเร่งด่วนให้ช่วงที่มีการประชุมสภานิติบัญญัตินี้

3. ขอให้รัฐบาลเร่งดำเนินการการซื้อรถประมงออกนอกระบบคืนโดยเร็ว โดยขอให้รัฐบาลมีการตั้งงบประมาณจำนวน 1 หมื่น ในปีงบประมาณ 2563   ในการที่จะนำเรือประมงออกนอกระบบ

4. ขอให้รัฐบาลเร่งรัดการช่วยเหลือชาวประมงในโครงการสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องให้กับชาวประมงโดยเร่งด่วน ภายในเดือนธันวาคม 2562 นี้

5. ขอให้กรมประมง  กรมจัดหางาน  และหน่วยที่เกี่ยวข้อง เร่งรัดการอนุญาตให้ใช้กฎหมาย มาตรา 83  แห่ง พรก.  การประมง พ.ศ. 2558   ในการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานประมงโดยเร่งด่วนภายในเดือนธันวาคม 2562 นี้

6.  ขอให้ยกเลิก   แก้ไข กฎ  ระเบียบต่าง ๆ  ที่เป็นปัญหาในทางปฏิบัติของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานที่ส่งผลกระทบกับชาวประมงที่เป็นอยู่โดยเร็ว

7.  เรือประมงที่มีขนาดไม่เกิน  50   ตันกรอส  ไม่ควรมีนโยบายให้ติด  VMS  เช่น  การชักชวนให้เรือประมงขนาดต่ำกว่า  30  ตันกรอส ทดลองติด  VMS ฟรี

8. ขอให้หยุดการนำเข้าสินค้าสัตว์น้ำจากต่างประเทศโดทันที  ด้วยเหตุผล  ไม่ปฏิบัติตามพลักเกณฑ์ตามพระราชกำหนดประมง พ.ศ. 2558  มาตรา  92  ซึ่งการนำเข้าสัตว์น้ำจะต้องมีการตรวจสอบว่าสัตว์น้ำเหล่านั้นได้มาโดยชอบดวยกฎหมายหรือไม่  ตามมาตรา  92 วรรคสอง  และวรรคสาม  สินค้าประมงจากต่างประเทศจึงเข้ามาถล่มตลาดสินค้าสัตว์น้ำของชาวประมงไทยที่ทำตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด  ทำให้ต้นทุนสูงกว่า  ราคาจึงตกต่ำ  เพราะมีการนำเข้าสินค้าสัตว์น้ำแบบเสรี  ไร้การควบคุม  มาสต๊อกไว้เต็มห้องเย็นหมดแล้ว  ดังนั้น จึงต้องแก้ไขระเบียบ กรมประมงเดิมที่อนุญาตให้บุคคลธรรมดาสามารถนำเข้าสัตว์น้ำได้เสรี มี่มาตรการปกป้องสินค้าสัตว์น้ำภายในประเทศ

9.  ขอให้พิจารณาเพิ่มวันทำการประมงให้กับพี่นองชาวประมงทั้งประเทศโดยเร่งด่วน  เพราะทำให้เกิดปัญหาการประกอบอาชีพขาดทุนมา 4-5 ปีแล้ เนื่องจากมีการกำหนดให้ทำการประมงได้ไม่ทั้งปี  แต่ต้องมีรายจ่ายค่าจ้างแรงงานตลอดทั้งปี

10.  ขอให้คณะกรรมการกำกับดูแลโครงการจำหน่ายน้ำมันดีเซลสำหรับชาวประมงในเขตต่อเนื่องของราชอาณาจัก  ทบทวนแนวทางที่จะบังคับให้บริษัทจำหน่ายน้ำมัน บังคับให้ชาวประมงต้องจ่ายเงินผ่านบัตรพรีทการ์ด (Fleet Card)  .ซึ่ง จะทำให้สร้างความเดือดร้อนให้กับชาวประมงเพิ่มขึ้นทันที

11.  ขอให้มีการทบทวนผลกระทบที่เกิดขึ้นกับชาวประมงที่ถูกบังคับใช้จากกฎหมายประมงที่ไม่เป็นธรรม  โดยการตั้งคณะกรรมการพิจารณาผู้ได้รัผลกระทบ

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More