Ultimate magazine theme for WordPress.

เทศบาล ต.ตะกาง จ.ตราด จัดโครงการอนุรักษ์สืบสานศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นตำบลตะกาง

0 609

ว่าที่ร้อยตรี พิเชียน ลิมป์หวังอยู่ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด มอบหมายให้นายวีระ ฤกษ์วาณิชย์กุล นายอำเภอเมืองตราด เป็นประธานในพิธีสืบชะตาไผ่กอหลวง ตามโครงการอนุรักษ์สืบสานศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นตำบลตะกาง ประจำปี 2563 ซึ่งเทศบาลตำบลตะกาง ร่วมกับประชาชนในพื้นที่ร่วมกันจัดขึ้น บริเวณ ศูนย์เรียนรู้ไผ่กอหลวง หมู่ที่ 2 ตำบลตะกาง อำเภอเมืองตราด

นายอภิเดช บุญล้อม นายกเทศมนตรีตำบลตะกาง กล่าวว่า การจัดงานในครั้งนี้เป็นการมุ่งสืบสานวิถีชีวิตของชาวตำบลตะกาง ซึ่งเป็นชุมชนที่ประชาชนจำนวนมากประกอบอาชีพทำนา โดยหลังจากการเก็บเกี่ยวข้าวจะกิจกรรมต่าง ๆ ที่ประชาชนดำเนินการสืบทอดกันมา เช่น การตำข้าวเม่า การหุงข้าวใหม่มันมะพร้าว เป็นต้น นอกจากนี้ในพื้นที่ยังมีไผ่กอหลวง ที่มีการจัดตั้งเป็น ศูนย์เรียนรู้ไผ่กอหลวง

ซึ่งจากข้อมูลของสำนักศิลปากรที่ 5 กรมศิลปากร ระบุว่า ไผ่กอหลวงกอนี้ เป็นไม้ไผ่ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นของหลวงในสมัยรัชกาลที่ 5 หรือรัชกาลที่ 6 เพื่อใช้ทำผืนระนาด และในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 มีผู้ทำผืนระนาดจากไม้ไผ่กอนี้ขึ้นทูลเกล้าฯ ถวาย ทรงโปรดให้อนุรักษ์ไม้ไผ่กอนี้ไว้ให้ดี

จึงได้เรียกชื่อต่อกันมาว่า “ไผ่กอหลวง” ซึ่งไผ่กอหลวงที่ใช้ทำระนาด มีจุดเด่นที่ เนื้อไม้ละเอียด สีผิวออกเหลือง มีร่องของเนื้อไม้ลึก เมื่อนำมาทำผืนระนาด จึงมีความสวยงาม เสียงดังไพเราะพลิ้วไหวจับใจ กังวานไปไกลกว่าไผ่ชนิดอื่น

นอกจากนี้ เมื่อปี 2548 ชาวตำบลตะกางยังได้ทำระนาดจากไผ่กอหลวง ขึ้นทูลเกล้า ฯ ถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อีกด้วย ดังนั้นเพื่อเป็นการเผยแพร่วิถีชาวนาตำบลตะกาง และประวัติความเป็นมาของไผ่กอหลวง ทางเทศบาลตำบลตะกางจึงได้จัดงานในครั้งนี้ขึ้น โดยมีการสาธิตเรื่องวิถีชุมชนให้เยาวชน ประชาชนได้รับรู้ เช่น การสาธิตการนำข้าวมาแปรรูป เป็นข้าวเม่า การผ่าและการตำลูกตะบก การสาธิตทำอาหารพื้นบ้าน เป็นต้น /….

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More