Ultimate magazine theme for WordPress.

รมช.เกษตรฯ ลงพื้นที่ จ.ตราด ตรวจเยี่ยมสหกรณ์ชาวสวนยางพารา และกลุ่มผู้ผลิตน้ำมันกฤษณา

0 541

นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมคณะ เดินทางลงพื้นที่จังหวัดตราด เยี่ยมชมการดำเนินงานของสหกรณ์เครือข่ายยางพาราจังหวัดตราด จำกัด ที่ดำเนินธุรกิจหลัก คือ รวบรวมน้ำยางสดจากสมาชิก

เพื่อนำมาผลิตเป็นน้ำยางข้นจำหน่ายให้แก่บริษัทรับซื้อ และวิสาหกิจชุมชนผู้แปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ที่จะนำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ อาทิ หมอนยางพารา กาว วัสดุปูพื้นบ่อกักเก็บน้ำ เป็นต้น จากนั้นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมคณะยังได้เดินทางเยี่ยมชมโรงกลั่นไม้กฤษณา ของกลุ่มอัลมาส บริเวณใกล้เคียงกับมัสยิดนูรุ้ลฮิดายะห์ ตำบลเทพนิมิต อำเภอเขาสมิง

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า สถานการณ์ยางพาราในปัจจุบันเริ่มเป็นไปในทางที่ดีขึ้น เนื่องจากปัจจุบันกลุ่มสหกรณ์ยางพารากลุ่มต่าง ๆ เริ่มหันมาปรับเปลี่ยนจากการขายน้ำยางดิบ เป็นน้ำยางข้น หรือแปรรูป เป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ทำให้ได้ราคาดีขึ้น นับเป็นสิ่งที่ดีที่ภาครัฐควรเข้าไปสนับสนุน ซึ่งจากการตรวจเยี่ยมสหกรณ์เครือข่ายยางพาราจังหวัดตราด จำกัดในครั้งนี้ จะได้ขอให้ทางกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

ฃ มาช่วยวางระบบบัญชีให้กับสหกรณ์แห่งนี้ ในส่วนของการพัฒนาระบบผลิตที่สหกรณ์แห่งนี้มีความต้องการให้ภาครัฐเข้ามาช่วยสนับสนุนเพื่อนำไปสู่การแปรรูปน้ำยางเป็นแบริเออร์ออกจำหน่าย อาจจะต้องใช้เงินอุดหนุนของสหกรณ์มาช่วยดำเนินการในอนาคต ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินงานของสหกรณ์แห่งนี้มีความเข้มแข็งสามารถรับซื้อน้ำยางพาราจากเกษตรกรผู้ปลูกยางแปรรูปได้อย่างมั่นคง /…

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More