Ultimate magazine theme for WordPress.

ตราดจัดประชุมเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อ

0 151

จ.ตราด/บ่ายวานนี้ ที่ห้องประชุมตราดสีทอง ศาลากลางจ.ตราด ว่าที่ร้อยตรี พิเชียน ลิมป์หวังอยู่ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราดเป็นประธานการเปิดประชุม โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ มีนายเศรษฐา เสนะวงศ์ ศึกษาธิการจังหวัดตราด นางจงกล สุววรรณานนท์ จัดหางานจังหวัดตราด และผู้อำนวยการโรงเรียนและคนูแนะแนว กว่า100 คนร่วมการประชุมในทั้งนี้เพื่อเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบเรียนภาคบังคับ และบูรณาการร่วมกับโครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงาน แนะแนวอาชีพให้กับนักเรียนนักศึกษา

นางจงกล รายงานว่า จากข้อมูลของหน่วยงานการจัดการศึกษาภาคยังคับพบว่าในแต่ละปีการศึกษามีนักเรียนจบภาคการศึกษาแล้วไม่ได้เรียนต่อ เนื่องจากครอบครัวฐานะยากจน. จึงมีความจำเป็นที่ต้องเข้าสู่ตลาดแรงงานในฐานะ แรงงานไร้ฝีมือ เพื่อหารายได้ช่วยครอบครัวเป็นจำนวนมาก ทำให้ผู้ตรวจการแผ่นดินจึงได้มีการเริ่มโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้ศึกษาต่อในภาคบังคับ ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย กระทรวงการศึกษาธิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และกระทรวงแรงงาน ได้เริ่มร่วมบูรณาการ โดยมีการดำเนินงานริเริ่มที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนนำร่อง และเริ่มขยายผลโครงการฯไปทุกจังหวัดทั่วประเทศในปีงบประมาณ. 2563

จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดได้เปิดการประชุมว่าการประชุมในครั้งนี้เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์ ขั้นตอน ปฏิทิน การดำเนินโครงการฯ แก่ผู้อำนวยการโรงเรียนแบะครูแนะแนวในสถานศึกษาตอนต้นขึ้นไปและครูแนะแนวการศึกษา เพื่อให้การดำเนินงานขับเคลื่อนโครงการดังกล่าว

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More