จังหวัดตราด จัดประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจจังหวัดตราด

ว่าที่ร้อยตรี พิเชียน ลิมป์หวังอยู่ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจจังหวัดตราด (กรอ.ตร.) ครั้งที่ 1/2563 โดยมีหน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาชน และภาคเอกชน เข้าร่วมที่ห้องประชุมพลอยแดง ศาลากลางจังหวัดตราด

สำหรับการประชุมในครั้งนี้มีวาระที่สำคัญ คือ การเสนอประเด็นการเปิดจุดผ่านแดนบ้านท่าเส้น ตำบลแหลมกลัด อำเภอเมืองตราด ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดตราด ได้แจ้งผ่านที่ประชุมว่า โครงการพัฒนาเส้นทางได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาจังหวัดตราด ปีงบประมาณ 2563 แล้ว ในส่วนของความพร้อมอยู่ในขั้นตอนการส่งรายละเอียดไปยังกรมป่าไม้เพื่อตรวจสอบพื้นที่ป่าไม้ และประสานในเรื่องของการเก็บกู้วัตถุระเบิดให้พื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ปลอดภัย ทั้งนี้ภาคเอกชนที่เข้าร่วมประชุมมีความเห็นว่าการยกระดับเป็นจุดผ่านแดนถาวรบ้านท่าเส้นจะช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยว และการค้าชายแดนให้มากขึ้น ทั้งนี้ทางจังหวัดตราดได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกหน่วยงานเร่งรัดดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ ซึ่งจะมีการติดตามการดำเนินการเป็นระยะ ๆ

อย่างไรก็ตามการประชุมในครั้งนี้ยังได้เสนอแนวทางการพัฒนาจังหวัด ในด้านต่าง ๆ อาทิ ระยะเร่งด่วน คือการเตรียมความพร้อมของจังหวัดตราดในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 36 ระหว่างวันที่ 19 -23 มีนาคม 2563 ซึ่งทางจังหวัดได้แจ้งให้ผู้ประกอบการเตรียมความพร้อมด้านที่พัก ในการรองรับ คณะนักกีฬา ผู้ฝึกสอน และกองเชียร์ ด้วยการเป็นเจ้าบ้านที่ดี

นอกจากนี้ได้มีการเสนอโครงการพัฒนาจังหวัดระยะยาว เช่น โครงการเชื่อมเส้นทางเลียบชายทะเลจากจังหวัดจันทบุรี เลียบชายฝั่งจังหวัดตราด การสร้างแลนด์มาร์ค ด้านการท่องเที่ยว รวมถึงการสร้างเส้นทางรอบเกาะช้าง และการผลักดันให้จังหวัดตราดเป็นศูนย์กลางตลาดน้ำมันกฤษณาของโลก อีกด้วย /…

banner-BTH[728×90]-2019