Ultimate magazine theme for WordPress.

จังหวัดตราด จัดพิธีทอดผ้าป่าสนับสนุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย

0 116

ว่าที่ร้อยตรี พิเชียน ลิมป์หวังอยู่ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าสนับสนุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ซึ่งจังหวัดตราด โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตราด ร่วมกับคณะสงฆ์ในจังหวัดตราดจัดขึ้น โดยมีพระวิมลเมธาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดตราด (ธรรมยุต) พระบุรเขตธรรมคณี เจ้าคณะจังหวัดตราด (มหานิกาย) นำคณะสงฆ์เข้าร่วมพิธีครั้งนี้ ที่ศาลาการเปรียญวัดบางปรือ ตำบลห้วยแร้ง อำเภอเมืองตราด

เพิ่มเพื่อน

ติดตามข่าวสารผ่าน Line กดเพิ่มเพื่อน ได้เลย ขอบคุณครับ

ทั้งนี้ตามที่ มหาเถรสมาคม มีมติเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2562 ที่อาคารพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระสังฆราช วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร เห็นชอบให้ทุกวัดจัดพิธีทอดผ้าป่าสนับสนุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย เพื่อสนับสนุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย เป็นการสืบสานกองทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยตามที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงมีพระราชดำริว่า

พระภิกษุสามเณรเป็นผู้มีหน้าที่ปฏิบัติตามพระวินัยอย่างเคร่งครัด ธำรงรักษาตลอดจนเผยแผ่พระธรรมคำสั่งสอนแก่ประชาชนเพื่อสร้างความสงบร่มเย็นให้เกิดขึ้นแก่สังคม ประเทศชาติ และแก่ชาวโลก จังหวัดตราดจึงร่วมกับคณะสงฆ์จัดพิธีทอดผ้าป่าสนับสนุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ในครั้งนี้ขึ้น /….

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More