Ultimate magazine theme for WordPress.

ประวัติ ว่าที่ร.ต.พิเชียน ลิมป์หวังอยู่ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด

0 7,836

                เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2562  ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติแต่งตั้งโยกย้ายข้าราช การระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย รวม 31 ตำแหน่ง ประกอบด้วย รองปลัดกระทรวง อธิบดี และผู้ว่าราชการจังหวัด ซึ่ง 1 ใน 31 คนนั้น มีว่าที่ร.ต. พิเชียน ลิมป์หวังอยู่ ผู้ตรวจราชการ กระทรวงมหาดไทย ได้รับการแต่งตั้งขึ้นดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจ.ตราดด้วย

                สำหรับว่า ที่ร.ต.พิเชียน ลิมป์หวังอยู่ เกิดเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2503 เริ่มรับราชการเมื่อวันที่ 17 เมษายน 2527 โดยจบระดับ รัฐศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช,สังคมวิทยามหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย(หลักสูตรนายอำเภอ รุ่นที่ 48 วิทยาลัยการปกครอง

และหลักสูตร นปส. รุ่นที่ 54 วิทยาลัยมหาดไทย) และเมื่อจบการศึกษาแล้วเริ่มเข้ารับราชการ ตามลำดับดังนี้

ภาพ สำนักงานจังหวัดระยอง

-17 เม.ย. 27 นักพัฒนาชุมชน 3 อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด
-1 ธ.ค. 29 นักพัฒนาชุมชน 4 อ.หนองพอก จ. ร้อยเอ็ด
-1 ต.ค. 34 นักพัฒนาชุมชน 5 อ.หนองพอก จ. ร้อยเอ็ด
-23 พ.ย. 36 ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครอง 6) จ.ปัตตานี
– 8 พ.ค. 39 ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครอง 7) จ.ร้อยเอ็ด
-13 พ.ค. 46 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 7 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย
-26 ธ.ค. 46 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 8 ว. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย
-2 ต.ค. 49 เจ้าพนักงานปกครอง 8 ว. สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง

และดำรงตำแหน่งนายอำเภอ ดังนี้
-25 ม.ค. 50 นายอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครอง)  อ.ทรายมูล จ.ยโสธร
-16 มิ.ย. 51 ช่วยราชการสำนักยุทธศาสตร์และส่งเสริมการบริหารราชการอำเภอ กรมการปกครอง
-8 ต.ค. 51 นายอำเภอ (อำนวยการ) อ.บึงสามัคคี จ.กำแพงเพชร
-11 ธ.ค. 51 นายอำเภอ (อำนวยการ) อ.บ่อไร จ.ตราด
-18 พ.ค. 54 นายอำเภอ (อำนวยการ) อ.ท่าช้าง จ.สิงห์บุรี
-30 ก.ย. 54 นายอำเภอ (อำนวยการ) อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี
-11 มี.ค. 56 นายอำเภอ (อำนวยการ) อ.เมือง จ.อ่างทอง

ระดับปลัดจังหวัด
– 13 พ.ย. 56 ปลัดจังหวัด (อำนวยการ) จ.มุกดาหาร
– 15 ธ.ค. 57 ปลัดจังหวัด (อำนวยการสูง) จ.สมุทรสงคราม

ระดับรองผู้ว่าราชการจังหวัด เมื่อวันที่ 1 ต.ค. 58 รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก

และตำแหน่งสุดท้าย เป็นผู้ตรวจกระทรวงมหาดไทย ก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็น “ผู้ว่าราชการจ.ตราด” ในปี 2562

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More