ตราด เตรียมความพร้อมรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนฯ

จ.ตราด เตรียมความพร้อมรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จทรงปฏิบัติภารกิจติดตามผลการดำเนินโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดตราด

นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จทรงปฏิบัติภารกิจติดตามผลการดำเนินโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดตราด ครั้งที่ 2/2562 ซึ่งจังหวัดตราดโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด จัดขึ้น โดยมีนายสุนิติ พรายศรี ผู้แทนจากสำนักพระราชวัง คณะนายทหารมณฑลทหารบกที่ 19 ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมที่ห้องประชุมวิทยาลัยเทคนิคตราด เขต 2 ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด

ทั้งนี้ตามที่จังหวัดตราดได้ดำเนินการโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยรับสมาชิกและจัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE รวมถึงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมของสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE ทั้งในสถานศึกษา ในสถานประกอบการ และในชุมชน อย่างต่อเนื่องตลอดมา ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี จะทรงเสด็จปฏิบัติภารกิจติดตามผลการดำเนินโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดตราด ในวันอังคารที่ 20 สิงหาคม 2562 ที่วิทยาลัยเทคนิคตราด เขต 2 โดยมีกิจกรรมทรงงานประกอบด้วย ทรงเปิดป้ายชมรมและศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยเทคนิคตราด บริเวณห้องเรียน Innovation Research Data Center ซึ่งตั้งอยู่ภายในวิทยาลัยเทคนิคตราด เขต 2 ทอดพระเนตรนิทรรศการ TO BE NUMBER ONE และรับฟังการรายงานผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ประทานเข็มแก่ผู้ทูลเกล้าถวายเงินสมทบโครงการ TO BE NUMBER ONE ทรงเยี่ยมการดำเนินงานของชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา และเป็นองค์ประธานในการแสดงคอนเสิร์ต TO BE NUMBER ONE ร่วมกับศิลปินแกรมมี่ ที่หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินการรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เป็นไปด้วยความเรียบร้อยสมพระเกียรติ ทางจังหวัดจึงได้จัดประชุมครั้งนี้ขึ้น เพื่อซักซ้อมแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป พร้อมกันนี้คณะยังได้ลงพื้นที่สำรวจความพร้อมในการรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี อีกด้วย /…