จังหวัดตราดฝึกอพยพหนีไฟภายในศาลากลางจังหวัดตราด เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับส่วนราชการ

นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด นำข้าราชการ เจ้าหน้าที่หน่วยงานต่าง ๆ ที่ปฏิบัติงานบนศาลากลางจังหวัดตราด เข้าร่วมฝึกอพยพหนีไฟภายในศาลากลางจังหวัดตราด ซึ่งจังหวัดตราด โดยสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตราด ร่วมกับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ร่วมกันจัดขึ้น โดยจำลองสถานการณ์การอพยพข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ จากเหตุการณ์ไฟไหม้อาคารศาลากลางจังหวัดตราด

สำหรับการฝึกอพยพหนีไฟภายในศาลากลางจังหวัดตราด พร้อมสาธิตการระงับอัคคีภัยในครั้งนี้ เป็นการป้องกันความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่มีสถานที่ตั้งอยู่ในอาคารศาลากลางจังหวัดตราด โดยเป็นการกำหนดบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติการป้องกันและระงับอัคคีภัยให้มีความชัดเจน เป็นระบบ โดยการฝึกซ้อมในครั้งนี้เน้นที่การอพยพหนีไฟภายในศาลากลางจังหวัดตราดในครั้งนี้ เป็นการอพยพเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานบนศาลากลางจังหวัดตราดเกือบ 300 คน สู่จุดรวมพล เพื่อให้เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามบทบาทหน้าที่ตามแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยภายในศาลากลางจังหวัดตราด

banner-BTH[728×90]-2019