Ultimate magazine theme for WordPress.

หน่วยเลือกตั้ง อำเภอเมืองตราดเงียบเหงา มีผู้ลงทะเบียนใช้สิทธิ 4 คน

หน่วยเลือกตั้ง อำเภอเมืองตราดเงียบเหงา

0 1,326

 

 

บรรยากาศการลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้าในเขตจังหวัดตราด ที่หน่วยเลือกตั้งกลางในเขตเลือกตั้ง อำเภอเมืองตราด ของเขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัดตราด บริเวณหอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองตราด ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดตราดได้ใช้เป็นสถานที่ลงคะแนน มีนางสาวนิภาวรรณ ประสิทธินาวา ประธานกรรมการประจำที่เลือกตั้งกลางในเขตเลือกตั้งอำเภอเมืองตราด ได้เปิดหน่วยเลือกตั้งมาตั้งแต่เวลา 08.00 น. พบว่าบรรยากาศค่อนข้างเงียบเหงา เนื่องจากมีประชาชนลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าในเขตจังหวัดตราด ณ ที่เลือกตั้งกลางที่ว่าการอำเภอเมืองตราด เพียง 4 คน และในเวลา 14.00 น. ได้มีผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้า จนครบหมดแล้ว

 

สำหรับจังหวัดตราด มีทั้งหมด 7 อำเภอ แต่มีหน่วยเลือกตั้งล่วงหน้าในเขตจังหวัดตราด ที่บริเวณหอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองตราดเพียงอำเภอเดียวเท่านั้น ส่วนอีก 6 อำเภอ ไม่มีประชาชนลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าในเขตเลือกตั้ง /…

 

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More