Ultimate magazine theme for WordPress.

ผวจ.ตราด ออกเยี่ยมนักเรียนทุนในโครงการพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

ผวจ.ตราด ออกเยี่ยมนักเรียนทุนในโครงการพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

0 213
ที่ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม “จงจินต์รุจิวงศ์อุปถัมภ์”  นายประเสริฐ  ลือชาธนานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด ในฐานะนายเหล่ากาชาดจังหวัดตราด และประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดตราด  นำคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดตราด และแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดตราด ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเดินทางเยี่ยมนักเรียนทุนในโครงการพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ปัจจุบันศึกษาอยู่ที่โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม “จงจินต์รุจิวงศ์อุปถัมภ์” จำนวน 4 ราย ประกอบด้วย นางสาวกัณห์สิภัทร  มั่งมีมั่นคง นางสาวภัทรนันท์  ดีชัย  เด็กหญิงพิชยา  โสภี  และเด็กชายรัฐภูมิ  ฉันทะ พร้อมทั้งร่วมกันมอบทุนการศึกษาเพิ่มเติมรายละ 3,000 บาท อุปกรณ์การเรียน และสิ่งของที่ใช้ในการดำเนินชีวิต ให้กับนักเรียนทุนฯ ทุกคน
สำหรับการลงพื้นที่เยี่ยมนักเรียนทุนในโครงการพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในครั้งนี้ นอกจากเป็นการติดตามผลการเรียนของนักเรียนทุนแล้ว ยังเป็นการให้คำแนะนำให้เยาวชนเหล่านี้ ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน มีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ประพฤติตนเป็นคนดีของสังคม และมีจิตสาธารณะอีกด้วย /….

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More