Ultimate magazine theme for WordPress.

สนช จัดโครงการ “กระบวนการเสริมสร้างผู้นำประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม”

ที่จังหวัดตราด พร้อมสอดแทรกความรู้การเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตย

0 133

 

พลเอก ศุภวุฒิ อุตมะ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น หลักสูตร “กระบวนการเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม” ซึ่งสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 16 -18 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ห้องประชุมโรมแรมตราดซิตี้ อำเภอเมืองตราด โดยมีนายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการที่ประกอบด้วย นายก / สมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน สื่อมวลชน ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา อสม. ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จากจังหวัดตราด และจังหวัดจันทบุรี กว่า 130 คน เข้าร่วมโครงการ โดยได้รับการสนับสนุนการจัดโครงการโดยสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา และมูลนิธิคอนราด อาเดนาวร์ ประจำประเทศไทย

 

สำหรับการจัดโครงการในครั้งนี้เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย บทบาทหน้าที่และอำนาจของฝ่ายนิติบัญญัติ ทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสให้สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ของผู้นำท้องถิ่น เพื่อมาดำเนินการตามบทบาทหน้าที่ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ รวมทั้งยังเป็นการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนที่มีความเข้มแข็งในการร่วมกิจกรรมทางการเมืองกับสภานิติบัญญัติแห่งชาติและสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา สำหรับการจัดโครงการในครั้งนี้มีกิจกรรมที่หลายหลาย อาทิ การบรรยายในเรื่องบทบาทหน้าที่ของสภานิติบัญัญัติแห่งชาติ กิจกรรมจำลองเพื่อเรียนรู้ระบอบประชาธิปไตย การรับฟังความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการ ชีวิตกับการเมือง การเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตย พลเมืองกับการมีส่วนร่วมสังคมประชาธิปไตย รวมทั้งการใช้สื่อออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ เป็นต้น

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More