Ultimate magazine theme for WordPress.

จังหวัดตราด กำหนดจัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ฯ ในพื้นที่อำเภอเกาะช้าง

จังหวัดตราด กำหนดจัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ฯ ในพื้นที่อำเภอเกาะช้าง

0 235

นายมงคล จอมพันธ์ เกษตรจังหวัดตราด เปิดเผยว่า หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และส่วนราชการต่างๆ ได้รับมอบหมายจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้จัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ปี 2562 จำนวน 4 ครั้ง ไตรมาสละ 1 ครั้ง โดยในปี 2562 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีนโยบายให้จัดแยกจากโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขฯ เพื่อให้ตรงกับวัตถุประสงค์ของโครงการ ซึ่งในครั้งต่อไปได้กำหนดจัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 ที่วัดคลองนนทรี หมู่ที่ 2 ตำบลเกาะช้าง อำเภอเกาะช้าง สำหรับการจัดโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการวิชาการแก่เกษตรกร องค์กรเกษตรกรชุมชน ให้สามารถดำเนินกิจการได้อย่างต่อเนื่อง มีการบริหารจัดการที่เป็นระบบสามารถแก้ไขปัญหาในการประกอบอาชีพทางด้านการเกษตรให้กับเกษตรกรได้อย่างรวดเร็ว สำหรับกิจกรรมหลักประกอบด้วย คลินิกพืช คลินิกดิน คลินิกสัตว์ และคลินิกประมง นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมเสริม ได้แก่ คลินิกบัญชี คลินิกชลประทาน คลินิกสหกรณ์ คลินิกกฎหมาย (สปก.) คลินิกตรวจเลือดหาสารตกค้างให้กับเกษตรกร และตรวจสุขภาพ เป็นต้น 

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More