Ultimate magazine theme for WordPress.

ผู้ตรวจราชการสำนักนายกฯ ลงพื้นที่ติดตาม โครงการปรับปรุงเพิ่มศักภาพการท่องเที่ยวสะพานแหลมศอก

ผู้ตรวจราชการสำนักนายกฯ ลงพื้นที่ติดตาม

0 121

นายจิรายุ นันท์ธราธร ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีเขต 9 และประธานกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดตราด เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดตราด (ก.ธ.จ.ตราด) ครั้งที่ 1/2562 เพื่อติดตามการปฏิบัติงานการสอดส่องตามแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานต่าง ๆ ในจังหวัดตราด โดยมีคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดตราด เข้าร่วม ที่ห้องประชุมพลอยแดง ศาลากลางจังหวัดตราด

จากนั้น ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีเขต 9 พร้อมด้วยคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดตราด เดินทางลงพื้นที่ตำบลอ่าวใหญ่ เพื่อติดตามการดำเนินโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวบริเวณสะพานท่าเทียบเรือเพื่อการท่องเที่ยวบ้านแหลมศอก ตำบลอ่าวใหญ่ ซึ่งสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตราด ได้รับงบประมาณจากจังหวัดจำนวน 24 ล้านบาทเศษดำเนินโครงการตามแบบโดยมีการก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้ อาคารอเนกประสงค์ อาคารห้องน้ำสาธารณะ งานเขื่อนคอนกรีตป้องกันตลิ่ง อาคารศาลาหกเหลี่ยม รวมทั้งงานปรับปรุงภูมิทัศน์ และก่อสร้างลานจอดรถ ทั้งนี้เพื่อเป็นการรองรับปริมาณนักท่องเที่ยว เนื่องจากสะพานท่าเทียบเรือเพื่อการท่องเที่ยวบ้านแหลมศอก จะมีนักท่องเที่ยวจำนวนมากเดินทางเข้ามารอลงเรือเพื่อเดินทางไปท่องเที่ยวตามหมู่เกาะต่าง ๆ ในทะเลตราด ซึ่งการดำเนินโครงการนี้จะทำให้นักท่องเที่ยวมีพื้นที่รอคอยก่อนลงเรือโดยสาร รวมทั้งยังเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชนจังหวัดตราดและนักท่องเที่ยวอีกด้วย สำหรับการดำเนินโครงการดังกล่าวปัจจุบันอยู่ระหว่างผู้รับเหมาดำเนินโครงการ โดยการดำเนินงานจะแล้วเสร็จตามสัญญาในช่วงกลางเดือนกันยายน 2562

 

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More