ข่าวตราด ที่ตราดออนไลน์

ตราดตั้งศูนย์ผู้นำจิตอาสาฯ เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

151

จังหวัดตราด จัดโครงการศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาบ้านสะอาด เมืองตราด สวยสะหงาด เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานเปิดโครงการศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาบ้านสะอาด เมืองตราด สวยสะหงาด เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 ซึ่งจังหวัดตราด โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตราด ร่วมกับ อำเภอเมืองตราด และองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแร้งจัดขึ้น โดยมีจิตอาสาในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรม บริเวณที่ทำการศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชนตำบลหัวยแร้ง อำเภอเมืองตราด

นายอิรยศ เอนก พัฒนาการจังหวัดตราด กล่าวว่า ตามที่กรมการพัฒนาชุมชน ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดตั้งศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชนครบทุกตำบล ๆ ละ 1 แห่ง มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน ผู้นำชุ่มชนและผู้เกี่ยวข้องสามารถนำไปพัฒนาและต่อยอดในการขับเคลื่อนงานจิตอาสาพัฒนาชุมชน ให้เป็นสถานที่บ่มเพาะภาวะผู้นำ ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และการบริหารจัดการชุมชนเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตราดจึงได้ร่วมจัดโครงการนี้ขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566

โดยมีกิจกรรมประกอบด้วย พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการวัดประชา รัฐ สร้างสุขระดับตำบล โดย 7 ภาคีเครือบ่าย ได้แก่ ภาครัฐ ภาคศาสนานำโดยพระบุรเขตธรรมคณี เจ้าคณะจังหวัดตราด (มหานิกาย) ภาควิชาการ ภาคประชาชน /การมอบพันธุ์กล้าไม้แก่ผู้นำศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชนตำบลห้วยแร้ง / การจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ตามโครงการทางนี้มีผล ผู้คนรักกัน บริเวณหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแร้ง และบริเวณสองข้างทางในหมู่บ้านตำบลห้วยแร้ง โดยจิตอาสาระดับหมู่บ้าน รวมทั้งกิจกรรมสาธิตผลผลิตจากแปลงโคก หนอง นา และกลุ่มอาชีพ ตำบลห้วยแร้ง อำเภอเมืองตราด