ข่าวตราด ที่ตราดออนไลน์

ระดมความเห็นศึกษาและประเมินผลสัมฤทธิ์ กองบัญชาการกองทัพไทย

18

เวทีระดมความคิดเห็นต่อผลสัมฤทธิ์ของการดําเนินงานภายใต้ โครงการศึกษาและประเมินผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินงานภายใต้โครงการสนับสนุน การพัฒนาประเทศและการช่วยเหลือประชาชนของกองบัญชาการกองทัพไทย ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลด่านชุมพล อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด

วันที่ 20 มิถุนายน 2566 พลตรีพันธุ์พังงา เลื่อนแก้ว รองปลัดบัญชีทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย และคณะ ลงพื้นที่ตำบลด่านชุมพล อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด และร่วมเป็นประธานเปิดเวทีระดมความคิดเห็นต่อผลสัมฤทธิ์ของการดําเนินงานภายใต้โครงการสนับสนุนการพัฒนาประเทศ และการช่วยเหลือประชาชนของกองบัญชาการกองทัพไทย

ซึ่งได้มอบหมายให้สำนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และพันธกิจสังคม (สมส.) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) ดำเนินงานศึกษาและประเมินผลสัมฤทธิ์การดําเนินงาน พร้อมทั้งหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาเพื่อนำไปพัฒนาปรับปรุงการทำงานภายใต้โครงการสนับสนุนการพัฒนาประเทศและช่วยเหลือประชาชน ที่นำไปสู่การสร้างนวัตกรรมใหม่ในการพัฒนาประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ของหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 14 สำนักงานพัฒนาภาค 1 หน่วยบัญชาการพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย โดยมี พ.อ. อนุวัตร เหลืองวิลัย ผู้บังคับการหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 14 ร่วมให้การต้อนรับ

จากเวทีระดมความเห็นของประชาชนในพื้นที่ โดยมีตัวแทนในส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และภาคประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการดำเนินงานหลักทั้ง 3 ด้านของหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 14 ประกอบด้วย

1) การก่อสร้างโครงการพื้นฐานในพื้นที่เป้าหมาย
2) การจัดหาน้ำกินน้ำใช้ในพื้นที่เป้าหมาย
3) การพัฒนาและช่วยเหลือประชาชน

ความคิดเห็นส่วนใหญ่มีความพึงพอใจกับการดำเนินงานของหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 14 เนื่องจากหน่วยงานเข้ามาช่วยเหลือและตอบสนองความเดือนร้อนของชุมชนได้ตรงจุด มีความรวดเร็วในการดำเนินงาน สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ทำให้มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น อีกทั้งมีการติดตามและประสานความร่วมมือเพื่อแก้ไขปัญหาในด้านอื่นๆ อย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม

อย่างไรก็ตามยังมีผลสะท้อนจากประชาชนบางส่วนเกี่ยวกับความต่อเนื่องของโครงการ ประชาชนอยากให้มีการขับเคลื่อนและพัฒนาอย่างต่อเนื่องมิใช้ปีเดียวโครงการเสร็จก็เสร็จเลย ควรมีการดูแลอย่างต่อเนื่องหรือพัฒนาไปสู่โครงการในรูปแบบอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อพื้นที่ คนในพื้นที่ในทุกระดับได้ประโยชน์จากโครงการพัฒนา ที่สำคัญควรมีเวทีการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน มีการประเมินจากหน่วยงานที่ได้รับการยอมรับจากภาคประชาชน รวมทั้งนำประเด็นที่ประชาชนสะท้อนไปปรับปรุงและแก้ไขเพื่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดต่อภาคประชาชนต่อไป


Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /home/zkkszwph/public_html/tratonline.info/wp-includes/functions.php on line 5277

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /home/zkkszwph/public_html/tratonline.info/wp-includes/functions.php on line 5277