Ultimate magazine theme for WordPress.

ตราด แถลงปิดศูนย์ ป้องกันและลดอุบัติเหตุ ปีใหม่ 2562

ตราด แถลงปิดศูนย์ ป้องกันและลดอุบัติเหตุ ปีใหม่ 2562

0 107

จ.ตราด แถลงปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลอุบัติเหตุทางถนนและทางน้ำในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 พบสถิติอุบัติเหตุจราจรลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันกับปีที่แล้ว

(3 ม.ค. 62) นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานประชุมแถลงข่าวปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางน้ำในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 จังหวัดตราด โดยมีหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม เพื่อสรุปผลการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุจราจรทางถนนและทางน้ำในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562

 

ทั้งนี้ตามที่จังหวัดตราดได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุจราจรทางถนนและทางน้ำในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 ขึ้น เพื่อรณรงค์ให้ผู้ใช้รถใช้ถนนปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2561 – 2 มกราคม 2562 ภายใต้แนวทางรณรงค์ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจรเทศกาลปีใหม่ 2562 ยอดรวม 7 วัน พบอุบัติเหตุ 39 ครั้ง บาดเจ็บ 43 ราย เสียชีวิต 1 ราย สำหรับการดำเนินการตามมาตรการบังคับใช้กฎหมายผ่านมาตรการความปลอดภัย 10 มาตรการ ทั้ง7 วันของการรณรงค์ได้มีการเรียกตรวจยานพาหนะรวมทั้งสิ้น 49,900 คัน พบผู้ถูกดำเนินคดี 2,623 ราย พบความผิดไม่มีใบอนุญาตขับขี่มากที่สุด 1,171 ราย รองลงไปเป็นไม่สวมหมวกนิรภัย 669 ราย และไม่คาดเข็มขัดนิรภัย 471 ราย อย่างไรก็ตามจากการเปรียบเทียบทั้งจำนวนครั้งของการเกิดอุบัติเหตุ จำนวนผู้บาดเจ็บ และจำนวนผู้เสียชีวิต ในช่วงรณรงค์ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจรเทศกาลปีใหม่ 2562 เทียบกับช่วงเดียวกันกับช่วงเทศกาลปีใหม่ปีที่แล้วพบว่ามีสถิติลดลง ทั้งจำนวนครั้งของการเกิดอุบัติเหตุ จำนวนผู้บาดเจ็บ และจำนวนผู้เสียชีวิต

 

ทั้งนี้ทางจังหวัดขอขอบคุณทุกภาคส่วน ที่มีส่วนช่วยรณรงค์ป้องและและลดอุบัติเหตุทางถนน แต่ทั้งนี้การลดปัญหาอุบัติเหตุทางถนน จะต้องดำเนินการรณรงค์อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการส่งเสริมให้ประชาชนให้ความสำคัญกับการสวมหมวกนิรภัย การคาดเข็มขับนิรภัย และการลดใช้ความเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด /…

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More