Ultimate magazine theme for WordPress.

Kick Off กิจกรรมรณรงค์ “ทางม้าลายปลอดภัย วินัยดี” จังหวัดตราด

70

จังหวัดตราด ร่วม Kick Off กิจกรรมรณรงค์ “ทางม้าลายปลอดภัย วินัยดี” จังหวัดตราด

(21 ก.ย. 65) นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เปิดกิจกรรมการรณรงค์สร้างจิตสำนึกและการสร้างเครือข่ายเกี่ยวกับการใช้ทางม้าลาย ภายใต้หัวข้อ “ทางม้าลายปลอดภัย วินัยดี” จังหวัดตราด ซึ่งสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตราด ร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนจัดขึ้น บริเวณทางม้าลายหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 หน้าศาลาลางจังหวัดตราด ซึ่งจัดขึ้นพร้อมกันกับส่วนกลางและจังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศ ผ่านระบบ Zoom Meeting

นายพงศ์ธสิษฐ์ ปิจนันท์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตราด กล่าวว่า สำนักผู้ตรวจการแผ่นดินได้บูรณาการ่วมกับศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ได้จัด Kick Off กิจกรรมรณรงค์สร้างจิตสำนึกและการสร้างเครือข่ายเกี่ยวกับการใช้ทางม้าลาย ภายใต้หัวข้อ “ทางม้าลายปลอดภัย วินัยดี” พร้อมกันทั่วประเทศ ทางสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตราด ในฐานะเลขานุการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดตราด จึงได้จัดกิจกรรมรณรงค์ในครั้งนี้ขึ้น

โดยมีกิจกรรมการแจกสติ๊กเกอร์รณรงค์มองขวา – ซ้าย ก่อนข้ามถนน และสติ๊กเกอร์ชะลอ – จอด ให้คนข้ามถนน “ทางม้าลายปลอดภัย วินัยดี” ให้กับหน่วยงานภาคีเครือข่าย รวมทั้งการปล่อยขบวนรณรงค์สร้างจิตสำนึกผู้ขับขี่รถให้หยุดก่อนถึงทางม้าลาย และการข้ามทางม้าลายเมื่อรถหยุด

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More