Ultimate magazine theme for WordPress.

สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดตราด จัดโครงการจัดตั้งชมรม STRONG-จิตพอเพียงต้านทุจริต จังหวัดตราด

สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดตราด จัดโครงการจัดตั้งชมรม STRONG-จิตพอเพียงต้านทุจริต จังหวัดตราด

0 117

 

นายศุภมิตร ชิณศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานเปิดโครงการจัดตั้งชมรม STRONG-จิตพอเพียงต้านทุจริต จังหวัดตราด ซึ่งสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดตราด จัดขึ้น โดยมีผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคประชาชน ตลอดจนผู้นำชุมชน ในพื้นที่จังหวัดตราด กว่า 150 คน เข้าร่วมที่ห้องประชุมโรงแรมบ้านปูรีสอร์ท ตำบลหนองคันทรง อำเภอเมืองตราด

 

สำหรับการจัดโครงการจัดตั้งชมรม STRONG-จิตพอเพียงต้านทุจริต จังหวัดตราด ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อผลักดันการป้องกันการทุจริตเชิงรุก ด้วยการสร้างเสริมให้บุคคลและชุมชนมีจิตพอเพียงต้านทุจริต จนกระทั่งพัฒนาเป็นวัฒนธรรมต้านทุจริต พร้อมทั้งปรับฐานวิธีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม เกิดจิตสำนึกความอายในการทำทุจริต เกิดสังคมที่ไม่ทนและไม่ยอมรับการทุจริตในทุกรูปแบบ เพื่อป้องกันการทุจริตเชิงรุกผ่านกระวนการมีส่วนร่วมของประชาชน

 

ทั้งนี้สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดตราด ได้ดำเนินโครงการ “Strong จิตพอเพียงต้านทุจริต จังหวัดตราด” ขึ้น เพื่อสร้างเสริมให้บุคคล และชุมชนมีจิตพอเพียงต้านทุจริต โดยใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียง แนวทางตามพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร มาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน เป็นการผลักดัน การป้องกันการทุจริตเชิงรุก จนนำมาสู่วัฒนธรรมการต้านทุจริต แยกแยะผลประโยชน์ส่วนตน และส่วนรวม เกิดสังคมที่ไม่ทนและไม่ยอมรับการทุจริตในทุกรูปแบบ อย่างไรก็ตามการจัดโครงการ Strong จิตพอเพียงต้านทุจริต จังหวัดตราด จะมีการดำเนินกิจกรรม ประกอบด้วย การสร้างโค้ชจิตพอเพียงต้านทุจริต การจัดตั้งชมรมจิตพอเพียงต้านทุจริต จังหวัดตราด การร่วมจัดทำธรรมนูญชุมชน การประกาศใช้ธรรมนูญชมรมจิตพอเพียงต้านทุจริต รวมทั้งการขับเคลื่อนกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ ภายใต้กรอบแนวคิด พอเพียง โปร่งใส ตระหนักรู้ ร่วมสร้าง พัฒนาความรู้ และเอื้ออาทร

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More