Ultimate magazine theme for WordPress.

ธพว. แจงนำที่ดินปิดบัญชีขายทอดตลาด เกิดจากความผิดพลาด

131

ธพว. พร้อมรับผิดชอบเยียวยาความเสียหาย กรณีนำที่ดินของผู้ค้ำประกันที่ปิดบัญชีแล้วขายทอดตลาด แจงเกิดจากข้อผิดพลาดของระบบปฏิบัติงาน

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) เปิดเผยว่า จากกรณีลูกค้าในพื้นที่ จ.ตราด มีทรัพย์ของผู้ค้ำประกันที่สืบพบ ถูกขายทอดตลาด โดยมีบุคคลภายนอกซื้อทรัพย์ไปในราคา 236,000 บาท (สองแสนสามหมื่นหกพันบาทถ้วน) หลังมีการชำระหนี้ ปิดบัญชีแล้วนั้น

ธนาคารได้รับทราบปัญหาดังกล่าว ได้เร่ง และตรวจสอบพบข้อมูลว่า เกิดข้อผิดพลาดของข้อมูลในระบบปฏิบัติงาน จึงเป็นช่องว่างที่ธนาคารไม่สามารถระงับการขายทอดตลาดได้ทัน จึงได้ติดต่อไปยังเจ้าของทรัพย์ เพื่อชี้แจง พร้อมที่จะแก้ไข โดยเจ้าของทรัพย์ประสงค์ที่จะได้ทรัพย์ที่ดินดังกล่าวกลับคืนมา ซึ่งธนาคารจะได้เร่งดำเนินการขอซื้อทรัพย์ที่ดินกลับคืนให้แก่เจ้าของทรัพย์ หรือหากไม่สามารถติดตามทรัพย์ที่ดินกลับมาคืนได้ ธนาคารพร้อมรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายให้กับเจ้าของทรัพย์

ธนาคารขอยืนยัน ว่า มิได้มีเจตนาขายทรัพย์ที่ดินที่ปิดบัญชีไปแล้วแต่อย่างใด และขออภัยลูกค้าที่ได้รับผลกระทบต่อกรณีที่เกิดขึ้น โดยพร้อมจะรับผิดชอบ แก้ไขเรื่องดังกล่าวอย่างเต็มที่

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More