Ultimate magazine theme for WordPress.

โควิดตราด! น่าห่วง ตรวจ 100 คน พบติดเชื้อ 51 คน

2,656

สสจ.ตราด รายงานที่ประชุม คกก.โรคติดต่อจังหวัดตราด พบสถิติอัตราการตรวจพบเชื้อโควิด-19 สูงถึง 50 % ส่วนระดับอำเภอบ่อไร่ สูงที่สุด อำเภอเกาะกูด ต่ำที่สุด

วันที่ 28 มีนาคม 2565 นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตราด ครั้งที่ 13/2565 เพื่อติดตามการดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) จังหวัดตราด ผ่านระบบ Webex โดยมีหน่วยงานหลัก เข้าร่วมประชุมที่ห้องประชุมพลอยแดง ศาลากลางจังหวัดตราด

โดยการประชุมครั้งนี้ยังเป็นการประชุมร่วมคณะกรรมการอีก 3 คณะ ประกอบด้วย คณะกรรมการป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) คณะกรรมการศูนย์สั่งการชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้านด้านกัมพูชา คณะกรรมการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตราด

ในที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตราดในครั้งนี้ ได้มีการนำเสนอสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ระลอกใหม่ ในพื้นที่จังหวัดตราด โดยในวันนี้ (28 มี.ค. 65) มีรายงานพบพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ (ตรวจ RT-PCR) จำนวน 136 คน / (ผล ATK บวก) จำนวน 339 คน / รักษาหาย 170 คน ทำให้ปัจจุบันมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่สะสม รวม 13,887 คน อยู่ระหว่างการรักษา 482 คน ยอดเสียชีวิตรวม 128 ราย

ขณะเดียวกัน สถิติ อัตราการตรวจพบเชื้อโควิด-19 ภาพรวมทั้งจังหวัดตราด ในระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 27 มีนาคม 2565 ตรวจหาเชื้อจำนวน 4,212 ราย พบติดเชื้อจำนวน 2,152 ราย หรือ 51.09 %

ส่วนรายอำเภอ สูงสุดที่อำเภอบ่อไร่ อัตราการพบเชื้อ 81.48 % รองลงมาอำเภอคลองใหญ่ 64.94 % อำเภอเกาาะช้าง 61.07 % อำเภอเขาสมิง 52.19 % อำเภอเมืองตราด 46.11 % อำเภอแหลมงอบ 42.71 % และอำเภอเกาะกูด 39.73 %

นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้รับทราบเรื่องผลการตรวจประเมินตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ของสถานประกอบการ ตลาดนัด ตลาดสด สถานการณ์ด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดตราด สถานการณ์ผู้ติดเชื้อในสถานศึกษาในจังหวัดตราด ผลการปฏิบัติงานพื้นที่ชายแดนจังหวัดตราด

รวมทั้งเรื่องของการเตรียมความพร้อมการนำแรงงานชั่วคราวเข้ามาทำงานในฤดูผลไม้ (ชั่วคราว) ตามมาตรา 64 แห่งพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 นอกจากนี้ คณะกรรมการฯ ยังได้ร่วมกันพิจารณาการขอรับการสนับสนุน งบประมาณเงินทดรองราชการในเชิงป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติฉุกเฉิน กรณีฉุกเฉินกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19)

อย่างไรก็ตามการประชุมครั้งนี้ได้เน้นให้มีการขยายผลเชิญชวนให้ประชาชนเข้ารับวัคซีนป้องกันโควิดเข็มกระตุ้น (เข็มที่3 )ให้มากขึ้น เพื่อลดอัตราการเสียชีวิตกรณีที่มีการติดเชื้อ ซึ่งในอนาคตจะมีการปรับให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมหมู่ต้องได้รับวัคซีนเข็มที่ 3 แล้วเท่านั้น

ทั้งนี้จากข้อมูลการฉีดวัคซีนของจังหวัดตราดมีประชาชนได้รับวัคซีนเข็มที่ 1 แล้ว ร้อยละ 90.85 ในขณะเข็มที่ 2 มีประชาชนได้รับวัคซีนแล้วร้อยละ82.80 ส่วนเข็มกระตุ้นเข็มที่ 3 มีประชาชนได้รับวัคซีนแล้วร้อยละ 31.75 โดยทั้งหมดคำนวณจากเป้าหมายประชากรตราดที่อยู่ในพื้นที่ ประชากรแฝง รวมทั้งแรงงานต่างด้าว อยู่ที่ 201,529 คน

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More