Ultimate magazine theme for WordPress.

“ถึงเวลาบอกรักตราด” 14 ก.พ. พายซับบอร์ดจดสมรส ที่เขาระกำ

966

4 หน่วยงานตราดจัดงาน “ถึงเวลาบอกรักตราด” จัดกิจกรรม 3 วันติดระหว่างวันที่  12-14 กุมภาพันธ์ ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเรือนจำชั่วคราวเขาระกำ

ที่ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เรือนจำชั่วคราวเขาระกำ อ.เมือง จ.ตราด สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตราด ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดตราดและเครือข่ายภาครัฐและองค์กรภาคเอกชน จัดทำโครงการ “ถึงเวลา…บอกรักตราด” ขึ้น โดยสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดตราด ร่วมกับสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตราด และ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานตราดกำหนดจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวหลังจากมีการผ่อนปรนให้จัดกิจกรรมได้หลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ชื่องานว่า “ถึงเวลา…บอกรักตราด” ระหว่างวันที่ 12-14กุมภาพันธ์ 2565

ทั้งนี้ แผนพัฒนาจังหวัดตราด พ.ศ. 2561 – 2565 กำหนดเป้าหมายการพัฒนาพื้นที่เพื่อไปให้ถึงสภาพที่ว่า “ตราดเมืองมั่งคั่ง ชุมชนมั่นคง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยั่งยืน” โดยเน้นยกระดับด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดให้เป็นเมืองท่องเที่ยวพรีเมี่ยมระดับมาตรฐานโลก การสร้างกิจกรรมการท่องเที่ยวชุมชนเพื่อสร้างมูลค้าทางเศรษฐกิจ โดยการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวกับการสร้างอัตลักษณ์ โดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายเชิงพื้นที่จากทุกภาคส่วน เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนที่เข้มแข็ง ดังนั้น เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดตราด

การจัดงานมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวของโครงการกำลังใจ และเพื่อเป็นการสร้างรายได้และกิจกรรมการท่องเที่ยวทางเลือกใหม่ในพื้นที่จังหวัดตราด โดยจัดให้มีกิจกรรมการออกบูธจัดจำหน่ายสินค้าของชุมชนร้านค้า ร้านอาหารในจังหวัดตราด มากกว่า 50 บูธ ในทุกวันตั้งแต่เวลา 13.00-20.00 น. และในแต่ละวันยังจัดให้มีกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ดังนี้

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565 กิจกรมการปั่นจักรยาน ผู้ร่วมกิจกรรมจำนวน 300 คน เริ่มปล่อยตัวที่ศาลา 100 ปี ปั่นมายัง สถานที่จัดงานโครงการกำลังใจเขาระกำ

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2565 กิจกรรมพาย SUP BOARD จำนวน 50 ลำ เริ่มปล่อยตัวผู้พาย Sup 15.00 น. บริเวณอ่างเก็บน้ำวังปลาหมอ

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 กิจกรรมจดทะเบียนสมรรัก สมรส นอกสถานที่ให้กับประชาชนทั่วไป และนักท่องเที่ยวที่ต้องการจดทะเบียนในวันวาเลนไทน์ เริ่มกิจกรรมการจดทะเบียน 15.00 น. ณ สถานที่จัดงาน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ผู้ประสานงานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดตราดนางสาววรารัตน์ โชติวรรณ เลขาธิการฯ โทร 095 782 2895

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More