Ultimate magazine theme for WordPress.

“สตรีประเสริฐศิลป์” โรงเรียนรางวัลพระราชทาน ประจำปี พ.ศ.2563

สตรีประเสริฐศิลป์

546

“สตรีประเสริฐศิลป์” โรงเรียนรางวัลพระราชทาน ประจำปี พ.ศ.2563 กับความโดดเด่น 5 ด้าน ของโรงเรียน “สตรีประเสริฐศิลป์” ที่ได้รับความร่วมมือจากทุกส่วนช่วยพัฒนานักเรียน  ก้าวสู่ความเป็นเลิศในทุกด้าน

โรงเรียน สตรีประเสริฐศิลป์ จังหวัดราด ได้เข้ารับรางวัลสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษา (ขนาดใหญ่) ประจำปี พ.ศ.2563 จากกระทรวงศึกษาธิการ จากความโดดเด่นใน 5 ด้าน คือ 1.คุณภาพนักเรียน 2.การบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ 3.การบริหารและการจัดการศึกษา 4.การจัดการเรียนรู้ที่เน้นนักเรียนเป็นสำคัญ 5.ความดีเด่นของสถานศึกษา (ส่งเสริมค่านิยมหลักคนไทย 12 ประการ,ส่งเสริมผู้เรียนให้มีศักยภาพสู่ศตวรรษที่ 21,การพัฒนาระบบสารสนเทศโรงเรียน SS Digital Platform) โดยนางสุภาวดี อายุเจริญ ผู้อำนวยการ โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ จ.ตราด เดินทางรับรางวัล เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา

สตรีประเสริฐศิลป์

โดยนายพิทยุตม์ กงกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด กล่าวถึงเส้นทางของรางวัลโรงเรียนพระราชทาน ว่า ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ จ.ตราด กับชื่อ “ผลงานแลความดี สมศักดิ์ศรีรางวัลพระราชทาน” ที่ได้รับรางวัลสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษา (ขนาดใหญ่) ประจำปี พ.ศ.2563 จากกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งเป็นการทำงานและความร่วมมือระหว่างคณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์

นายพิทยุตม์ กงกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด

และกว่าที่โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ จ.ตราด จะได้โรงเรียนพระราชทานนั้น จะผ่านการประเมิน ทั้งระดับเขต ระดับกลุ่มจังหวัด และระดับจังหวัด มาก่อนถึง 3 รอบ ซึ่งโรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ ต้องทำงานอย่างเป็นระบบร่วมกันทุกภาคส่วน มีโครงการและกิจกรรมเด่น ๆ เช่น ส่งเสริมความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ การส่งเสริมค่านิยมหลักคนไทย 12 ประการ การร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย

และสิ่งที่โรงเรียน สตรีประเสริฐศิลป์ จ.ตราด ให้ความสำคัญที่สุด คือ การบ่มเพาะลูกหลานในเรื่องทักษะชีวิต นำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รัชกาลที่ 9 และรัชกาลที่ 10 ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

อีกหนึ่งโครงการที่โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ ให้ความสำคัญ คือ การส่งเสริมนักเรียนให้มีศักยภาพสู่ศตวรรษที่ 21 มุ่งสู่ความเป็นเลิศในทุกกลุ่มสาระตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด และได้รับรางวัลระดับชาติมากมาย เช่น การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับประเทศ

และโครงการที่ต้องชื่นชมอีกโครงการหนึ่ง คือ การพัฒนาระบบสารสนเทศของโรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ ที่นำเทคโนโลยี แพลตฟอร์มต่าง ๆ เข้ามาใช้รวบรวมข้อมูล ประมวลผล เผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณะ ในรูปแบบดิจิทัลแพลตฟอร์ม เป็นสิ่งที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งในยุคปัจจุบัน

นอกจากรางวัลโรงเรียนพระราชทานแล้ว โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ยังได้รับรางวัลอีกมากมาย ได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนแกนนำวิทยากรพลังสิบ จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จะเป็นโรงเรียนแม่ข่าย ที่ต้องบริการโรงเรียนอื่น ๆ อีก 10 โรงเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด

ขณะที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไว้วางใจให้โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ เป็นศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลสู่ความเป็นเลิศ ที่บริการโรงเรียนทั้งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ได้รับความไว้วางใจจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และ สถาบันวิจัยการเรียนรู้  เป็นต้นแบบโรงเรียนแม่ข่าย โครงการสร้างสุขด้วยสติในโรงเรียน เป็นโรงเรียนต้นแบบให้กับโรงเรียนอื่น ๆ ในจังหวัดตราด

ส่วนนางสุภาวดี อายุเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ จังหวัดตราด กล่าวว่า ปัจจุบัน มีนักเรียน 1,845 คน บุคคลกร 141 คน ก่อตั้งมาแล้ว 85 ปี และที่ผ่านมาผู้บริหารโรงเรียน ครู นักเรียน ได้ร่วมกันกันสะสมผลงาน ความดี มาเป็นจำนวนมาก และจากการประเมินคุณภาพภายนอก รอบ 4 ของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)  หรือ สมศ. โดยใช้ผลงาน 4 ปี ย้อนหลัง ของโรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ จังหวัดตราด ในการประเมินคุณภาพ คือ ด้านคุณภาพนักเรียน ด้านคุณภาพบริหารหลักสูตรและวิชาการ ด้านการบริหารและการจัดการศึกษา  ทั้ง 3 ด้าน อยู่ในระดับดีเยี่ยม

นางสุภาวดี อายุเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์

ด้านคุณภาพของนักเรียน ที่โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ สามารถทำได้ค่าคะแนนสูงที่สุดนั้นหมายความว่า นักเรียนโรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์มีคุณภาพที่ดี ซึ่งแบ่งได้เป็น 2 เรื่อง คือ ผลสัมฤทธิ์ด้านการเรียนและคุณลักษณะที่พึงประสงค์  ซึ่งมีความโดดเด่น คือ ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ซึ่งนักเรียนทุกคนจะได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงจากครูที่ปรึกษา 3 ปีติดต่อกัน  (ม.1-3, ม.4-6) ทำให้สามารถพัฒนาคุณภาพนักเรียนได้อย่างต่อเนื่องจนจบหลักสูตรในช่วงชั้น

โดยการบริหารหลักสูตรและวิชาการ โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ มีหลักสูตรที่หลากหลาย มีการพัฒนาหลักสูตรในทุก ๆ ปี เช่น EP, MEP , SPS, SPL, Gifted และห้องเรียนปกติ เพราะฉะนั้นนักเรียนที่จะเข้ามาเรียนที่โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ จะได้เรียนตามหลักสูตรที่สนใจและเหมาะสมที่สุด

สตรีประเสริฐศิลป์

ส่วนด้านการบริหารจัดการศึกษา  โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ มีระบบประกันคุณภาพภายในอย่างเข้มแข็ง ได้รับความร่วมมือจากบุคลากรในโรงเรียนทุกคน จะรับผิดชอบส่วนงานอย่างเข้มแข็ง ไม่ให้มีปัญหาและเสียหาย จะต้องทำงานออกมาให้ดีที่สุด รวมไปถึงระบบสารสนเทศ ที่นำดิจิทัลแพลตฟอร์ม เข้าใช้ มีบุคลากรที่สามารถพัฒนา ปรับแต่ง แก้ไข ได้เอง โดยไม่ต้องไปซื้อหรือว่าจ้าง

จากผลการประเมินคุณภาพทั้ง 3 ด้าน ที่อยู่ในระดับดีเยี่ยม ทำให้โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์จังหวัดตราด ตัดสินใจส่งประกวดรางวัลสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษา (ขนาดใหญ่) ประจำปี พ.ศ.2563 จากกระทรวงศึกษาธิการ ที่มีคณะกรรมการมากกว่า 7 คน ขึ้นไป ร่วมกันตัดสินถึง 3 รอบ จนได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน ประจำปี พ.ศ.2563 โดยได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่าย ทั้งอดีตผู้บริหาร ผู้บริหารชุดปัจจุบัน ครู นักเรียน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ถือเป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจที่สุดของโรงเรียน นอกจากนี้ เมื่อปี พ.ศ. 2539 โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ จังหวัดตราด เคยได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทานมาแล้ว

และขอให้ผู้ปกครอง และชาวตราดทุกคนมั่นใจและไว้วางใจโรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ที่จะดูลูกหลาน ให้เป็นคนดี มีศีลธรรมและมีคุณธรรมตามอัตลักษณ์ของโรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์

ส่วนนายวรวิทย์ พรหมคช ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ กล่าวถึง การประเมินรางวัลโรงเรียนพระราชทาน ในส่วนของโรงเรียนอื่น ๆ ในจังหวัดตราด สามารถทำได้ทุกโรงเรียน หากมีความพร้อมและผ่านการประเมินในหลาย ๆ ด้าน เหมือนโรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์  เพราะแต่ละโรงเรียนมีการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ตามนโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด

พร้อมทั้งส่งศึกษานิเทศก์เข้ามาติดตาม แนะนำแนวทางให้กับโรงเรียน และยังมีคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา จ.ตราด (ก.ต.ป.น.) ที่จะช่วยยกระดับให้โรงเรียนของจังหวัดตราด มีมาตรฐานที่สูงขึ้นหรือมีมาตรฐานที่ใกล้เคียงกัน

สตรีประเสริฐศิลป์
นายวรวิทย์ พรหมคช ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์

โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ เป็นโรงเรียนที่มีความพร้อมในหลาย ๆ ด้าน ทั้งผู้บริหาร ครู นักเรียน และสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ทำให้การพัฒนาในการจัดการศึกษานั้น เป็นไปอย่างรวดเร็วและก้าวไกล อีกทั้งความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ที่ช่วยผลักดันให้โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์นั้น สามารถพัฒนาการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น

สุดท้ายนายพิทยุตม์ กงกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรีตราด ฝากถึงชาวตราด ว่า โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ มีความโดนเด่นมากในหลาย ๆ ด้าน ทั้งการประเมิน หรือการแข่งขันทุกระดับ โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ มีเวทีให้กับนักเรียนได้แสดงศักยภาพทุกเวที ทุกสนาม และที่สำคัญยิ่งไม่ทิ้งหลักการ ต้องพัฒนานักเรียนทุกคน ต้องมีทักษะวิชา วิชาชีพ วิชาชีวิต

สตรีประเสริฐศิลป์

สำหรับประวัติโรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์  เดิมชื่อ โรงเรียนสตรีตราด ตั้งอยู่ที่เลขที่ 14 ถนนสันติสุข ต.บางพระ อ.เมืองตราด จ.ตราด  เปิดทำการสอน เมื่อวันที่  11 มิถุนายน พ.ศ.2479  ชั้น ป.1- ป.4 (ชาย – หญิง) และ ม.1- ม.4 (เฉพาะนักเรียนหญิง) ขณะนั้นมีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 237 คน

เนื่องจากสถานที่แห่งนี้คับแคบยากที่จะขยายอาณาเขตออกไปได้ นางสาวอุบล นิรันต์พานิช อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ จึงได้ขอที่ดินจาก ขุนศรีสุวรรณพิศ (นายคำนวณ สุวรรณพิศ) เนื้อที่ทั้งหมด 35ไร่ 3 งาน 11.3/10 ตารางวา ให้แก่กรมสามัญศึกษา เพื่อสร้างโรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ เป็นโรงเรียนสตรีประจำ จ.ตราด และเปิดทำการสอน ณ เนื้อที่ใหม่นี้ เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2506

 

ติดตามข่าวในจังหวัดตราดเพิ่มเติมที่นี่

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More