Ultimate magazine theme for WordPress.

ปี’65 ตราดได้งบรายจ่าย 160 ล้าน เป็นเงินซ่อม-ปรับปรุงถนน 141 ล้าน

696

ตราดได้งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวนเงิน 160,082,000 บาท จาก 6 โครงการ 14 กิจกรรมย่อย เป็นเงินลงทุนซ่อม-ปรับปรุงถนน 141 ล้านบาท

(14 กันยายน 2564) ในการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ จังหวัดตราด เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564 ได้มีการนำเสนอผลการพิจารณางบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี ของจังหวัดตราด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่จังหวัดตราดได้เข้าชี้แจงต่ออนุกรรมาธิการจังหวัด/กลุ่มจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัด กรุงเทพมหานคร และพัทยา ในนามคณะอนุกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 ที่อาคารรัฐสภา

ซึ่งคณะอนุกรรมาธิการฯ ได้มีมติไม่ปรับลดวงเงินของจังหวัดตราด ทำให้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จังหวัดตราด มีงบประมาณตามร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 160,082,000 บาท ที่ประกอบไปด้วย 6 โครงการหลัก 14 กิจกรรมย่อย ภายใต้ประเด็นการพัฒนา 3 ด้าน คือ

1.การพัฒนาความมั่นคงทางเศรษฐกิจจากฐานการท่องเที่ยว บาทการเกษตรครบวงจร การบริการ และการค้าชายแดนที่เชื่อมโยงกับอาเซียนและนานาชาติ ที่เติบโตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม งบประมาณ 149,442,700 บาท

2.การเสริมสร้างความมั่นคง ความสงบเรียบร้อย และชุมชนเข้มแข็งด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง งบประมาณ 559,300 บาท

3.การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้มีความอุดมสมบูรณ์ และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 10,080,000 บาท

และจากงบประมาณ จำนวน 160,082,000 บาท เป็นงบลงทุนจำนวน 141,010,800 บาท ที่นำไปซ่อม ปรับปรุงถนน และติดตั้งไฟส่องสว่าง

โดยขณะนี้อยู่ในขั้นตอนที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี นำเสนอร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายเพื่อประกาศใช้บังคับใช้เป็นกฎหมายต่อไป

default

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More