Ultimate magazine theme for WordPress.

เทศบาลหนองบอน ไม่น้อยหน้า เริ่มฉีดวัคซีน “ซิโนฟาร์ม” ให้ประชาชนในพื้นที่

323

เทศบาลตำบลหนองบอน อปท.อีกแห่งของจังหวัดตราด วัคซีนทางเลือก ให้กับผู้สูงอายุ หญิงตั้งครรภ์ กลุ่มผู้ป่วย 7 โรคเรื้อรัง และประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไป

(2 ก.ย. 64)  บริเวณอาคารกีฬาอเนกประสงค์เทศบาลตำบลหนองบอน อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด  เทศบาลตำบลหนองบอน ร่วมกับโรงพยาบาลตราด โรงพยาบาลบ่อไร่ และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ่อไร่ ฉีดวัคซีนทางเลือก (ซิโนฟาร์ม) ที่ได้รับการจัดสรรโควตาจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ให้กับประชาชน ทั้งกลุ่มเป้าหมาย 608 ที่ประกอบด้วย

ผู้สูงอายุ  กลุ่มผู้มีโรคประจำตัว 7  โรคเรื้อรัง  และหญิงตั้งครรภ์ที่มีอายุครรภ์ตั้งแต่ 12 สัปดาห์ขึ้นไป   รวมทั้งประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ที่ได้ลงทะเบียนไว้ล่วงหน้ากับเทศบาลตำบลหนองบอน

ทั้งนี้เทศบาลตำบลหนองบอน เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อีกแห่งของจังหวัดตราด ที่ได้จัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินการจองวัคซีน จากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ในการฉีดป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่

นายศุภกิจ เขาแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลหนองบอน กล่าวว่า  หลังจากที่เทศบาลตำบลหนองบอน ได้ทราบข่าวจากทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ในการเปิดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถสั่งจองวัคซีนทางเลือกได้

ทางเทศบาลตำบลหนองบอนเล็งเห็นถึงความสำคัญในการดูแลสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ จึงได้ดำเนินการสั่งจองวัคซีนซิโนฟาร์ม กับทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ไปรวมทั้งสิ้น 4,400 โดส  ซึ่งการฉีดวัคซีนดังกล่าวให้กับประชาชนดำเนินการต่อเนื่องรวม 2 วัน

ภาพ-ข่าว ประชาสัมพันธ์จังหวัดตราด

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More