Ultimate magazine theme for WordPress.

อบต.วังกระแจะ เริ่มฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มให้ประชาชนในเขตวังกระแจะ

1,287

อบต.วังกระแจะ เริ่มฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มให้ประชาชนในเขตตำบลวังกระแจะ เน้นกลุ่มผู้สูงอายุ องค์กรการศึกษาและกลุ่มผู้ป่วย 7 โรคเรื้อรัง  หลังได้รับจัดสรรชุดแรก 900 โดส จากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

(16 สิงหาคม 2564) ที่ศาลาไกรสมุทรธรรมานุสรณ์  วัดหนองบัว  ตำบลวังกระแจะ  อำเภอเมืองตราด  องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ ร่วมกับโรงพยาบาลกรุงเทพตราด ฉีดวัคซีน ซิโนฟาร์ม จำนวน 900 โดส ที่ได้รับการจัดสรรโควตาจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ให้กับประชาชนกลุ่มแรก

ซึ่งประกอบด้วย ผู้สูงอายุ องค์กรการศึกษา นักบวช และกลุ่มผู้ป่วย 7 โรคเรื้อรัง ที่ได้ลงทะเบียนไว้ล่วงหน้ากับองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ  

ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แห่งแรกในจังหวัดตราด ที่ได้จัดสรรงบประมาณกว่า 9 ล้านบาท เพื่อจัดซื้อวัคซีนซิโนฟาร์มจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

นายกนก  ใจรักษ์  นายองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ กล่าวว่า  ได้สั่งจองวัคซีนซิโนฟาร์ม กับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จำนวน 10,000 โดส หรือ 5,000 คน  โดยการฉีดวัคซีนในวันนี้ ดำเนินการหลังจากที่ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้จัดสรรวัคซีนรอบแรกให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ จำนวน 900 โดส จึงได้มีการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมายในครั้งนี้ โดยแบ่งดำเนินการเป็น 2 วัน วันละ 450 โดส

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More