Ultimate magazine theme for WordPress.

3 องค์กรเอกชน ยื่นหนังสือขอวัคซีนโควิด ฉีดให้ผู้ประกอบการท่องเที่ยว จ.ตราด

0 102

3 องค์กรเอกชน ด้านท่องเที่ยว จ.ตราด ยื่นหนังสือให้ 3 หน่วยงานผลักดันขอวัคซีนป้องกันโควิด-19 ฉีดให้ผู้ประกอบการท่องเที่ยว จ.ตราด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

เวลา 13.00 น.วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 ที่ห้องประชุมโรงแรมอัยยะปุระ อ.เกาะช้าง จ.ตราด นายศักดินัย นุ่มหนู สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจ.ตราด ร่วมประชุมหารือและรับฟังข้อเสนอของผู้ประกอบการท่องเที่ยวในจังหวัดตราด ที่มีองค์การเอกชนด้านการท่องเที่ยว จ.ตราด. 3 หน่วยงานประกอบด้วย

 สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดตราด นำโดย นายวิชิต สุกะสูยานนท์  สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดตราด นำโดยนายพรชัย เขมะพรรค์พงษ์ และสมาคมโรงแรมและรีสอร์ทจังหวัดตราด นำโดยนายสุขสันต์ ก่อสง่าลักษณ์ มีผู้ประกอบการท่องเที่ยวร่วมประชุมกว่า 60 คน

นายศักดินัย นุ่มหนู ในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจ.ตราด ได้รับทราบถึงปัญหาของผู้ประกอบการด้านท่องเที่ยว เนื่องจากมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในระลอก 2 และมีความรุนแรง ซึ่งรัฐบาลได้มีมาตรการเพื่อควบคุมการแพร่ระบาด

รวมทั้งการฉีดวัคซีนในกับประชาชนให้ได้ ร้อยละ 70 เพื่อสร้างภูมิคุมกันหมู่ โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการ แต่ยังล่าช้า ซึ่งต้องการทราบปัญหาและความต้องการของผู้ประกอบการท่องเที่ยวที่เป็นผู้ได้รับผลกระทบโดยตรง เพื่อนำไปเสนอให้รัฐบาลแก้ปัญหาอย่างถูกต้อง จึงขอรับ ทราบความต้องการของผู้ประกอบการทั้ง 3 หน่วยงาน

โดยผู้ประกอบการท่องเที่ยว จ.ตราด ได้นำเสนอปัญหาต่าง ๆ ในจังหวัดตราด โดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่สำคัญของจังหวัดตราดคือ เกาะช้าง เกาะกูด และเกาะหมาก ได้นำเสนอปัญหาให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จ.ตราด ทราบ ในหลายประเด็น

โดยเฉพาะความต้องการให้รัฐบาลทำการฉีดวัคซีนให้กับผู้ประกอบการท่องเที่ยวของจังหวัดตราดโดยเร็ว เพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน และจะทำให้สามารถเปิดรับนักท่องเที่ยวได้ อย่างไม่ต้องกังวลในเรื่องการแพร่เชื้อ

จากนั้นตัวแทนผู้ประกอบการท่องเที่ยวจ.ตราด คือ นายวิชิต สุกระสุยานนท์ นายพรชัย เขมะพรรคพงษ์ ได้ยื่นหนังสือให้นายศักดินัย นุ่มหนู ผลักดันขอความอนุเคราะห์สนับสนุนวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( Covid-19) จากรัฐบาลเพื่อมาฉีดให้ผู้ประกอบการท่องเที่ยว จ.ตราด โดยเร็ว ซึ่งยังได้ยื่นให้กับ ผู้ว่าราชการ จ.ตราด และรัฐมนตรีว่าการกระทรวง ท่องเที่ยวและกีฬา (นายพิพัฒน์ ชกิจประการ)ด้วย

นายวิชิต กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (Covid-19) ในประเทศไทยมีอัตราการแพร่ระบาดเพิ่มขึ้นและจังหวัดตราดเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีพื้นที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาด มีตัวเลขผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น

สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดตราด สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดตราด และสมาคมโรงแรมและรีสอร์ทจังหวัดตราด สามองค์กรเอกชน ตระหนักถึงความเสี่ยงในการติดเชื้อดังกล่าว ของผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว อาทิเช่น

ผู้ประกอบการที่พัก โรงแรม/รีสอร์ท/โฮมสเตย์ ร้านค้า ร้านอาหารในจังหวัดตราดซึ่งมีจำนวนไม่ต่ำกว่า 4,500 แห่งมีผู้ให้บริการใกล้ชิดกับนักท่องเที่ยวไม่ต่ำกว่า 20,000 คน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในด้านการท่องเที่ยว ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดและเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( Covid-19)

สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดตราดและองค์กรเอกชนด้านการท่องเที่ยวอีก 2 องค์กร ใคร่ขอความอนุเคราะห์รับการสนับสนุนวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา2019(Covid-19) เพื่อฉีดให้แก่ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวจังหวัดตราด เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดฤดูการท่องเที่ยวในปลายปี 2564 นี้

ภาพ สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดตราด

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More