Ultimate magazine theme for WordPress.

แถลงนโยบายหนองเสม็ดสุดวุ่น เลขาฯสภาลาออก ก่อนแถลง หลังสภาแต่งตั้งได้ 2 สัปดาห์

0 1,212

แถลงนโยบายนายกหนองเสม็ดสุดวุ่น หลังเลขานุการสภาลาออกก่อนแถลง  หลังได้รับการแต่งตั้งเมื่อได้ 2 สัปดาห์ ขณะประธานสภาฯ ชี้ขาดเลือกเลขาคนใหม่ ในวาระแจ้งให้ที่ประชุมทราบ แต่ปลัดเทศบาลยกมือท้วง เพราะผิดระเบียบ แต่รองประธานบอกถูกระเบียบ สุดท้ายเลือกรองปลัดเทศบาลเป็นเลขานุการสภาคนใหม่

เวลา 09.00 น.วันที่ 20 พฤษภาคม 2564 ที่ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองเสม็ด อ.เมือง จ.ตราด นายอำพล สูญทุกข์ ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองเสม็ด เป็นประธานประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองเสม็ด และนางสวาท ใจชื่น รองประธานสภา ประชุม เพื่อให้นายกเทศมนตรีตำบลหนองเสม็ดแถลงนโยบาย มีนายกิตติพงษ์ อยู่ละออ นายกเทศมนตรีตำบลหนองเสม็ด และผู้บริหารร่วมประชุม พร้อมสมาชิกสภา และข้าราชการเทศบาลตำบลหนองเสม็ดร่วม

และก่อนเปิดประชุม นายภูษิต อินทรสุวรรณ ประธานสภา อบจ.ตราด และนายสุรศักดิ์ ภูติภัทร์ นายกเทศมนตรีเมืองตราด ได้มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับนายกเทศมนตรีตำบลหนองเสม็ด พร้อมเตรียมนั่งฟังการประชุมในครั้งนี้ด้วย

ปรากฏว่า รองประธานสภา แจ้งว่า ผู้ที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการประชุมในครั้งนี้ หากไม่มีการทำหนังสือขออนุญาต จะไม่สามารถร่วมฟังการประชุมได้ ทำให้ นายภูษิต อินทรสุวรรณ และ นายสุรศักดิ์ ภูติภัทร์ เดินออกจากที่ประชุมไปทันที เนื่องจากไม่ได้ทำหนังสือขออนุญาตร่วมประชุม ท่ามกลางความตกใจของผู้เข้าร่วมประชุมและข้าราชการที่มาร่วมประชุมด้วย

หลังเปิดประชุมนายอำพล สูญทุกข์ ประธานสภา ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า นางสาวกาญจน หอมฉุน เลขานุการสภาเทศบาลได้ขอลาออกเนื่องจากไม่มีความรู้ ความสามารถในการทำงาน และขอให้ที่ประชุมได้เสนอบุคคลที่เหมาะสมเข้ามาทำหน้าที่แทน โดยประธานสภาได้เสนอให้เสนอชื่อผู้ที่มีความเหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งแทนในวาระประธานแจ้งให้ทราบ

แต่ปลัดเทศบาลได้คัดค้านเพราะผิดระเบียบ สามารถเลือกในการประชุมครั้งต่อไปได้ แต่ประธานสภาและรองประธานสภา ฯ ไม่เห็นด้วย พร้อมระบุทำตามระเบียบที่เขียนไว้เช่นกัน จากนั้นใช้มติสภาเสนอชื่อผู้ที่เหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งใหม่ ซึ่งมีการเสนอ สมาชิกสภาและรองปลัดเทศบาล แต่สุดท้ายที่ประชุมเลือกรองปลัดเทศบาลดำรงตำแหน่งแทน

จากนั้น นายกิตติพงษ์  อยู่ละออ นายกเทศบาลตำบลหนองเสม็ดได้ขึ้นแถลงนโยบายต่อที่ประชุมสภาเทศบาลโดยระบุว่า พร้อมที่จะเสียสละเวลา มุ่งมั่นทำงานเพื่อส่วนรวม คือ การพัฒนาตำบลหนองเสม็ด บ้านเกิดของผม ด้วยวิธีคิดแบบมีสติ เพื่อรวมพลังทำความดี รวมพลังสามัคคี โดยจะดำเนินการพัฒนาภายใต้วิสัยทัศน์ของเทศบาลตำบลหนองเสม็ด สาธารณูปโภคครบครัน คุณภาพชีวิตที่ดี รักษ์วัฒนธรรม พิทักษ์สิ่งแวดล้อม ประชาชนมีส่วนร่วม รวมกันเป็นหนึ่ง

และเราจะร่วมสร้างตำบลหนองเสม็ดสู่เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน ตามแนวทางของกระทรวงมหาดไทย และบริบทของท้องถิ่น ตลอดจนความต้องการของพี่น้องประชาชนและสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล โดยจะเน้นในเรื่องนโยบาย 7 ด้านให้ตำบลหนองเสม็ดเป็นเมืองที่น่าอยู่ตลอดไป

หลังจากจบแล้ว ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามที่ได้มีการนำเสนอ และปิดการประชุม อย่างไรก็ตาม หลังจบการประชุมนายกิตติพงษ์ อยู่ละออ ได้ทำขนมจีนน้ำพริก น้ำยา มาเลี้ยงที่ประชุมทุกคน แต่สมาชิกสภาเทศบาลกลุ่มรักษ์หนองเสม็ด ที่คุมเสียงข้างมากในสภาไม่มีใครร่วมรับประทานและเดินทางกลับทันที

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More