Ultimate magazine theme for WordPress.

เหล่ากาชาดส่งมอบ “ไม้เท้าเลเซอร์พระราชทาน” ให้ผู้ป่วยโรคพาร์กินสัน 3 ราย ใน จ.ตราด

0 150

เหล่ากาชาดจังหวัดตราด ส่งมอบ “ไม้เท้าเลเซอร์พระราชทาน” ให้กับผู้ป่วยโรคพาร์กินสัน ในจังหวัดตราด จำนวน 3 ราย ส่วนผู้ป่วยโรคพาร์กินสัน สามารถขอรับไม้เท้าเลเซอร์พระราชทานตามแบบฟอร์มของสภากาชาดไทยได้ทางออนไลน์

(9 มี.ค. 64) นางสรินยา ประกอบผล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตราด มอบหมายให้นางอมรรัตน์  เอี่ยมสุนทร รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดตราด  พร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดตราด  ตลอดจนบุคลากรโรงพยาบาลตราด  ร่วมกันส่งมอบ “ไม้เท้าเลเซอร์พระราชทาน” ให้กับผู้ป่วยโรคพาร์กินสัน ในจังหวัดตราด จำนวน 3 ราย ที่ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการตามหลักเกณฑ์ที่สภากาชาดไทยกำหนด จัดขึ้นบริเวณหน้าห้องกายอุปกรณ์ โรงพยาบาลตราด

สำหรับไม้เท้าเลเซอร์พระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย พระราชทานนามว่า “ไม้เท้าเลเซอร์พระราชทาน” หรือชื่อไม้เท้าเลเซอร์ช่วยเดินพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  ตามโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย สำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย และกรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  ภายใต้แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย 

 ทั้งนี้ไม้เท้าเลเซอร์พระราชทานได้รับการออกแบบและผลิตโดย ศ.นพ.รุ่งโรจน์ พิทยศิริ หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์โรคพาร์กินสัน และกลุ่มโรคความเคลื่อนไหวผิดปกติแห่งโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย 

โดยไม้เท้าเลเซอร์พระราชทาน ได้ถูกพัฒนาขึ้น เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยพาร์กินสันและผู้สูงอายุที่มีปัญหาการเดินติด ก้าวขาไม่ออก โดยอาศัยหลักการของสิ่งกระตุ้นทางสายตา (Visual cues)  ในการเพิ่มความมั่นคงในการก้าวเดิน และใช้แสงเลเซอร์ช่วยกระตุ้นให้ผู้ป่วยก้าวเดินได้ง่ายยิ่งขึ้น  

โดยการส่งมอบไม้เท้าเลเซอร์พระราชทานในครั้งนี้ สภากาชาดไทยได้มอบหมายให้สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดตราดจัดขึ้น พร้อมทั้งจัดให้มีการฝึกใช้ไม้เท้าเลเซอร์พระราชทาน ให้กับผู้ป่วยที่ได้รับมอบไม้เท้าเลเซอร์พระราชทาน อีกด้วย  ทั้งนี้ผู้ป่วยโรคพาร์กินสัน สามารถลงทะเบียนขอรับไม้เท้าเลเซอร์พระราชทานตามแบบฟอร์มของสภากาชาดไทย ได้ทาง https://bit.ly/3cj8DRg

ข่าว สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตราด

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More